Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer och avtal kring användande av internet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: IT-chef
Skapad: 2010-01-05
Reviderad: 2015-02-03

 

Upphovsrätt

Lagar och regler om upphovsrätt gäller även material som finns på internet. Det är inte tillåtet att använda information från internet på ett sätt som kränker upphovsrättsinnehavarens rättigheter (till exempel genom felaktig användning av bildmaterial eller nedladdning av musik, film eller piratkopierad programvara).

Privat användning

Privat användning av e-post och privat surf är tillåten men får inte inkräkta på arbetstid, ska ske sparsamt och med gott omdöme. Alltför stor privat användning av internet kan kräva onödiga datorresurser, förorsaka merkostnader och störa funktionaliteten i det gemensamma nätverket. Tänk på att framförallt ljud, bilder och video ökar belastningen avsevärt.

Vid privat surfande på internet lämnas elektroniska spår, bland annat på besökta webbplatser. Det är särskilt viktigt att man tänker på hur internet och e-post används då det sker i verksamhetens namn.
Det är inte tillåtet att delta i chatgrupper med arbetets e-post som avsändare eller att skriva insändare eller liknande där oklarhet kan uppstå om huruvida man företräder sina arbetsgivare eller inte. Det är inte heller tillåtet att delta i community-siter (såsom till exempel Facebook) för annat än arbetet under arbetstid.

Olämpliga webbplatser

Det är självklart otillåtet att besöka webbplatser som förknippas med pornografi, rasism, nynazism eller liknande vars innehåll bedöms eller kan bedömas vara olämpligt. Om du är osäker kontakta IT.

Kontroller

All information i verksamheternas informationssystem kan komma att kontrolleras, exempelvis för att spåra eventuella virus- eller hackerangrepp. Det kan även genomföras kontroller av vilka webbplatser som besöks. Medarbetare får ej försvåra sådan kontroll genom till exempel kryptering.

Utgångspunkten är att datorer och programvaror som AcadeMedia ställer till sina medarbetares förfogande ska användas i tjänsten. Privat e-post och andra privata texter är således inte skyddade från behörig insyn i AcadeMedias IT-system, detsamma gäller e-post inom AcadeMedia, då det är ett arbetsredskap för att effektivisera arbetet. Närmaste chef har även rätt att i medarbetarens frånvaro, ta del av dennes e-post, när denne av olika anledningar är frånvarande eller har avslutat sin tjänst.

AcadeMedia har även rättslig skyldighet att kontrollera sina informationssystem, bland annat genom bestämmelser i dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om elektroniska anslagstavlor och upphovsrättslagen.

Personliga uppgifter

Det är olämpligt att skicka känsliga personliga uppgifter eller annan känslig information med e-post. Detta främst för att förhindra åtkomst av obehörig utanför koncernen. Med rätt kunskaper är information i e-post lätt åtkomlig och även lätt att ändra eller förvanska.

Installering och förändring i datormiljön och datorutrustning

Installation och eventuell förändring i datormiljö och datorutrustning får endast utföras av behörig personal. Det är inte tillåtet att spara ner programvara från Internet utan att först ha godkännande från behörig personal.

Frågor kring denna information besvaras av ansvarig chef.

Innehållsansvarig

Uppdaterad