Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personsäkerhetspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad
: 2015-06-15
Reviderad: 2019-03-15

Personsäkerhetspolicy

Denna personsäkerhetspolicy gäller för samtliga medarbetare inom AcadeMediakoncernen, oavsett i vilket land de arbetar. Alla kontaktuppgifter och vissa rutiner när det gäller hur/till vilka olika händelser ska anmälas, skiljer sig åt mellan de olika länderna AcadeMedia är verksamt i, och hanteras därför i varje enskilt land.

Alla AcadeMedias medarbetare gör ett viktigt arbete som påverkar många människor. I arbetet för barnens, elevernas och deltagarnas bästa måste man ibland lämna tråkiga besked eller hantera situationer som kan vara känslomässigt påfrestande eller svårhanterliga av andra skäl. Det händer att människor vi möter i vårt arbete tappar kontrollen i dessa, och även i mer vardagliga, situationer.

Därför riskerar många av AcadeMedias anställda att råka ut för hot, stalkning eller andra situationer som upplevs som obehagliga.

Den här policyn syftar till att ge varje arbetsplats inom AcadeMedia verktyg för hur sådana situationer bör hanteras.

Hot och våld kan aldrig accepteras. Alla AcadeMedias enheter, och staber, ska vara trygga platser för dem som vistas där. För att kunna förebygga, hantera och bearbeta hot och våld måste vi ha en gemensam syn på dessa frågor och ett väl genomtänkt förhållningssätt. Vi måste arbeta förebyggande, samtidigt som vi ska vara väl förberedda när det inträffar. Det i sig skapar en trygghet i organisationen som kan minska risken för hot och våld.

Vi är också som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att våra medarbetare utsätts för hot och våld.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad