Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Policy för gratifikationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2016-10-04

Inom AcadeMedia finns möjlighet att belöna extraordinära insatser från medarbetare genom en
ekonomisk gratifikation. Insatsen ska röra något som går utöver medarbetarens ordinarie
arbetsuppgifter och de förväntningar man kan ställa i dessa (ordinarie arbete och goda prestationer
inom detta belönas vid lönerevision och inte genom gratifikation).

Beslut om gratifikation

En gratifikation beslutas av chef och men ska alltid även godkännas av överordnad chef enligt
”farmors-/farfarsprincipen”.

Regler för gratifikation

• En gratifikation kan vara ett lägre belopp men får högst motsvara en månadslön för
medarbetaren.
• Gratifikation får ej betalas ut i förskott.
• En ekonomisk gratifikation är inte semesterlönegrundande. Gratifikation är
pensionsgrundande för personer som omfattas av ITP1, men inte för personer som omfattas
av ITP2.
• Gratifikation beskattas som inkomst.
• Ett underlag om beloppet för gratifikationen och varför gratifikation betalas ut ska arkiveras i
medarbetarens personalakt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad