Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekryteringspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2011-01-03
Reviderad: 2015-09-29

Rekryteringen inom AcadeMedia syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas
rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs genom tydliga riktlinjer och processer. Att rekrytera nya
medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig
och omfattande investering.

Grundsyn

En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla människor har lika värde, alla sökande ska
därmed behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. Det innebär att en arbetsgivare bör ha
en öppen rekrytering där man använder sig av formella kanaler som tidningar, arbetsförmedlingen
med mera.

Samtliga kandidater ska värderas utefter deras kompetens, det vill säga formella meriter, praktisk
erfarenhet och personliga egenskaper. För AcadeMedia är mångfald en självklarhet och ett naturligt
inslag i verksamheten, vilket innebär att alla har samma rättigheter, möjlighet och skyldigheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Personal med olika bakgrund och erfarenheter skapar
ökad kreativitet och kvalitet i organisationen, därför ska jämställds- och mångfaldsaspekten beaktas
vid urval till nya rekryteringar.

Intern rörlighet

Se separata riktlinjer och rutiner för intern rörlighet.

Rekryteringsprocessen

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är det viktigt att den innehåller; behovsanalys, kravprofil,
annonsering och övriga rekryteringskanaler, urval, löpande kommunikation med kandidater,
intervjuer, referenstagning, slutlig bedömning och anställningsbeslut samt introduktion.

Registerkontroll

Våra verksamheter inom för- och grundskola är enligt Lagen (2000:873) om registerkontroll av
personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg skyldig att kräva ett
brottsregisterutdrag från personer som erbjuds anställning. Lagen omfattar alla som erbjuds
anställning, utan undantag för någon personalkategori.

Lagen omfattar i dagsläget inte personer som erbjuds anställning inom gymnasieskolan. Inom
AcadeMediakoncernen tar vi dock denna fråga på stort allvar, därför ska vi, vid förekommande fall
och vid behov, begära utdrag ur brottsregistret. Detta inkluderar även rektorer och
verksamhetschefer.

Chefer och medarbetare med årslön över 10 inkomstbelopp

Vid rekrytering, av chefer på alla nivåer och supportpersonal med en årslön över 10 inkomstbasbelopp vid anställningstillfället, ska AcadeMedias pensionspolicy skrivas ut och överlämnas i samband anställningen. Denna policy bör ligga som en bilaga till anställningsavtalet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad