Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekryteringspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2011-01-03
Reviderad: 2015-09-29

Rekryteringen inom AcadeMedia syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs genom tydliga riktlinjer och processer. Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering.

Grundsyn

En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla människor har lika värde, alla sökande ska därmed behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. Det innebär att en arbetsgivare bör ha en öppen rekrytering där man använder sig av formella kanaler som tidningar, arbetsförmedlingen med mera.

Samtliga kandidater ska värderas utefter deras kompetens, det vill säga formella meriter, praktisk erfarenhet och personliga egenskaper. För AcadeMedia är mångfald en självklarhet och ett naturligt inslag i verksamheten, vilket innebär att alla har samma rättigheter, möjlighet och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Personal med olika bakgrund och erfarenheter skapar ökad kreativitet och kvalitet i organisationen, därför ska jämställds- och mångfaldsaspekten beaktas vid urval till nya rekryteringar.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad