Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer om hemarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2019-04-03
Reviderad: 2020-04-05

Hemarbete – allmän riktlinje

Vissa medarbetare har arbetsuppgifter som utifrån sin natur inte behöver utföras på arbetsplatsen. Medarbetare med denna typ av arbetsuppgifter kan ibland utföra arbete från hemmet.

Med hemarbete menas arbete som tillfälligt är förlagt utanför Academedias eller AcadeMedias dotterbolags lokaler, men som normalt ska eller kan utföras där.

AcadeMedias inställning är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen. Det finns ett stort värde i att medarbetarna finns på arbetsplatsen under arbetstid för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap. Dock kan det ibland vägas mot behovet av flexibilitet i arbetet, förutsättningar för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter och individuell hänsyn.

Beslut om hemarbete

Beslut om hemarbete fattas i förväg av medarbetarens närmaste chef. Hemarbete bör inte ske mer än någon eller några dagar i följd om inte särskilda omständigheter finns. Hemarbete får inte innebära att medarbetaren går miste om planerings- och informationsmöten eller kompetensutvecklingstillfällen. Avgörande för att hemarbete ska tillåtas är om det finns verksamhetsskäl som talar för att hemarbete ger ett bättre verksamhetsresultat.

Ett beslut om hemarbete medför inga förändringar av medarbetarens övriga anställningsvillkor.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad