Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för hemarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2019-04-03
Reviderad: 2022-04-01

Om hemarbete

Vissa medarbetare har arbetsuppgifter som utifrån sin natur inte behöver utföras på arbetsplatsen. Medarbetare med denna typ av arbetsuppgifter kan ibland utföra arbete från hemmet.

Med hemarbete menas arbete som tillfälligt är förlagt utanför Academedias eller AcadeMedias dotterbolags lokaler, men som normalt ska eller kan utföras där.

AcadeMedias inställning är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen. Det finns ett stort värde i att medarbetarna finns på arbetsplatsen under arbetstid för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap. Dock kan det ibland vägas mot behovet av flexibilitet i arbetet, förutsättningar för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter och individuell hänsyn.

Beslut om hemarbete

Beslut om hemarbete fattas i förväg av medarbetarens närmaste chef. Hemarbete bör inte ske mer än någon eller några dagar i följd om inte särskilda omständigheter finns. Hemarbete får inte innebära att medarbetaren går miste om planerings- och informationsmöten eller kompetensutvecklingstillfällen. Avgörande för att hemarbete ska tillåtas är om det finns verksamhetsskäl som talar för att hemarbete ger ett bättre verksamhetsresultat.

Ett beslut om hemarbete medför inga förändringar av medarbetarens övriga anställningsvillkor.

Förutsättningar för hemarbete

  • Hemarbete kan utföras av medarbetare till vilka AcadeMedia tillhandahåller bärbar dator. I övrigt ansvarar medarbetaren för att nödvändig utrustning för arbetet finns. Medarbetaren ska vara nåbar på e-post eller telefon och andra digitala kanaler som verksamheten använder under arbetstid samt delta på möten via länk eller telefon.
  • Medarbetaren ansvarar för att följa AcadeMedias policys och riktlinjer även under hemarbetet.

Försäkring

Medarbetaren ansvarar för att ha en hemförsäkring mot skador som kan uppkomma vid brand, inbrott eller motsvarande. Arbetsgivaren ersätter självrisk och ev. bonusbortfall vid försäkringsskada om utrustning som tillhandahållits av arbetsgivaren orsakar skadan. Kostnader för andra skador står medarbetaren själv för.

Arbetsmiljö och arbetsskada

Arbetsmiljölagen gäller även vid hemarbete. Arbetsgivarens möjlighet att ha insyn och kontroll över arbetsplatsens utformning försvåras dock vid hemarbete. Vid hemarbete ansvarar därför medarbetaren själv för att platsen där arbetet utförs är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring gäller vid hemarbete. Dock enbart under tid som arbete utförs. Skadar sig medarbetaren i hemmet till följd av annat än det utförda arbetet täcks det inte av arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring utan skall försäkringsskydd finnas för detta måste medarbetaren ha en egen olycksfallsförsäkring. En sådan försäkring bekostas av medarbetaren.

Hantering av information

Information som tillhör arbetsgivaren ska hanteras med samma säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad