Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för försäkringar vid utlandsarbete inom AcadeMedia-koncernen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2019-04-03

Tjänsteresa

Vid tjänsteresa utomlands gäller AcadeMedias tjänstereseförsäkring.

Medarbetare som är tillfälligt bosatt utomlands i EU/ESS-land men kan arbeta på distans

Medarbetare som på eget initiativ vill arbeta på distans från utlandet samt fått beslut från chef om
att man har rätt att arbeta på distans från utlandet ska följa AcadeMedias riktlinjer för hemarbete. I övrigt gäller nedan.

Socialförsäkring

Medarbetaren har inte rätt att arbeta på distans från utlandet längre än att rätten till svensk
socialförsäkring och sjukpenning kvarstår.

Inom EU/ESS gäller svensk socialförsäkring om utlandsvistelsen inte sträcker sig över 24 månader.
Om vistelsen är längre än 12 månader måste medarbetaren anmäla detta till Försäkringskassan för
att socialförsäkringen ska fortsätta gälla.

Kollektivavtalad försäkring och tjänstepension

De kollektivavtalade försäkringarna och reglerna för tjänstepension fortsätter att gälla vid
utlandsvistelsen så länge medarbetaren är anställd.

Om arbetsskada uppstår ska den anmälas enligt AcadeMedias vanliga rutin.

Reseskydd

Medarbetaren ansvarar för att se till att hen har reseskydd genom sin hemförsäkring. Om
utlandsvistelsen omfattar längre tid än vad som normalt täcks av hemförsäkringens reseskydd ska
medarbetaren ansöka hos sitt försäkringsbolag om förlängt reseskydd. Kostnad för förlängt
reseskydd betalas av medarbetaren själv.

Medarbetare som är tillfälligt bosatt utomlands utanför EU/ESS och kan arbeta på distans

Medarbetare som på eget initiativ vill arbeta på distans från utlandet samt fått beslut från chef om
att man har rätt att arbeta på distans från utlandet ska följa AcadeMedias riktlinjer för hemarbete. I
övrigt gäller nedan.

Socialförsäkring

Medarbetaren har inte rätt att arbeta på distans från utlandet längre än att rätten till svensk
socialförsäkring och sjukpenning kvarstår.

Om den anställda arbetar i ett land utanför EU/EES, med vilket Sverige inte har en
socialförsäkringskonvention, kvarstår den anställda i svensk socialförsäkring i högst 12 månader. För
att socialförsäkringen ska fortsätta gälla måste medarbetaren anmäla utlandsvistelsen till
Försäkringskassan om vistelsen är längre än 6 månader.

Kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension

De kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionsreglerna fortsätter att gälla under
utlandsvistelsen så länge anställningen kvarstår.

Reseskydd

Medarbetaren ansvarar för att se till att hen har reseskydd genom sin hemförsäkring. Om
utlandsvistelsen omfattar längre tid än vad som normalt täcks av hemförsäkringens reseskydd ska
medarbetaren ansöka hos sitt försäkringsbolag om förlängt reseskydd. Kostnad för förlängt
reseskydd betalas av medarbetaren själv.

Medarbetare som är permanent bosatt utomlands

AcadeMedia anställer inte medarbetare som är permanent bosatta utomlands och därför inte
omfattas av svensk socialförsäkring, kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.

Vill man att en person med de förhållandena ska arbeta åt AcadeMedia ska detta lösas genom att
medarbetaren genom eget företag fakturerar som konsult.

Innehållsansvarig

Uppdaterad