Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Uppförandekod

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: VD
Skapad: 2015-12-21
Reviderad: 2018-06-04

Uppförandekod för AcadeMedia

Inledning

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag – vår storlek skapar trygghet och stabilitet.
Våra medarbetare på våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla barn, elever och deltagare som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål. Alla som valt oss ska få de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential och vi ger garantier när det gäller utbildning, kvalitet, öppenhet och trygghet.

AcadeMedias Vision

Vår vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

Vi ska göra rätt

Syftet med denna uppförandekod för AcadeMedia är att skapa ett gemensamt ramverk i frågor om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Det är en omöjlighet att förutse alla frågeställningar som kan uppstå, denna uppförande kod ska dock både peka på särskilt viktiga delar av det etiska arbetet, och lyfta de internationella principer som gäller. Den ska hjälpa oss att agera rätt och etiskt försvarbart. Vi ska också alltid följa gällande lagstiftning i alla de länder vi är verksamma i. Vid minsta tveksamhet gäller regeln att alltid fråga sin närmsta chef.

I dokumentrutan till höger hittar du uppförandekoden i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad