Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Stab och support

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Koncern- och segmentsstaber

Att arbeta som stabsmedarbetare i AcadeMedia innebär att man stöttar våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar i det dagliga arbetet. Tillsammans är vi med och skapar förutsättningar för att våra medarbetare ute i verksamheterna ska kunna fokusera på sitt uppdrag – utbildning.

Du som stabsmedarbetare är antingen anställd inom en koncern- eller segmentsstab.

Koncernstaber

Majoriteten av medarbetarna i en koncernstab arbetar på koncernnivå, de är anställda inom AcadeMedia Support AB och har sin arbetsplats på kontoret i Stockholm. De flesta tillhör kollektivavtalet som heter Utbildningsavtalet.

Segmentsstaber

Majoriteten av medarbetarna i en segmentsstab arbetar direkt för någon av våra segment och/eller verksamheter, exempelvis kvalitetsorganisationen för förskolan, marknadsavdelningen eller ekonomiservice för vuxenutbildningen. Medarbetare på segmentsstaber har sin arbetsplats både i Stockholm och Göteborg. Det flesta har Friskoleavtalet som kollektivavtal.

Det finns några undantag kopplat till informationen ovan. Är du osäker på vilken typ av stab du är anställd inom eller vilket kollektivavtal du är ansluten till kan du prata med din chef eller mejla HR.

I menyn till vänster hittar du information som rör kontoren, gemensamma möten och särskild information till dig som är anställd inom AcadeMedia Support AB.

Innehållsansvarig

Uppdaterad