Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Målområden

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Målområden

AcadeMedias affärsidé är att utveckla och driva ledande och tydliga utbildningsverksamheter under olika varumärken inom hela utbildningskedjan. Vi ska erbjuda attraktiva förskolor, skolor och vuxenutbildning med hög kvalitet.

Våra målområden fram till 2023 är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling.  

Som utbildningsföretag sätter AcadeMedia alltid lärandet i främsta rummet. Inom förskolan är även omsorg en central del av vårt uppdrag. Att vara ledande på lärande handlar inte bara om faktiska kunskaps- och värdegrundsresultat, utan också om att AcadeMedia som helhet behöver vara en lärande organisation och ha en väl fungerande professionsutveckling. Kollegialt lärande är en motor i hela koncernens utvecklingsarbete och vi strävar efter att organisera för detta på alla nivåer. Vi erbjuder också prioriterade satsningar vid koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling, AcadeMedia Academy.

Det övergripande målet inom området Ledande på lärande är:
– Våra barn/elever/deltagare når uppdragsmålen för respektive skolform (”100% – alla ska i mål”)

AcadeMedia ska vara förstahandsvalet när elever, deltagare och vårdnadshavare väljer utbildning. Vi ska även vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom förskola, skola och vuxenutbildning. För att lyckas behöver våra verksamheter erbjuda utbildningar av hög kvalitet samt kontinuitet, eftersom vi vet att detta leder till nöjda elever, vårdnadshavare, vuxendeltagare och medarbetare.

Kundperspektivet

Barn, elever, deltagare och vårdnadshavare ska uppleva att våra verksamheter uppfyller och överträffar deras förväntningar.

Medarbetarperspektivet

AcadeMedia ska präglas av ett hållbart och långsiktigt förhållningssätt gentemot alla medarbetare, med anställningsförhållanden som bygger kontinuitet utifrån verksamhetens förutsättningar. Genom att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter, bra ledarskap och skickliga kollegor samt goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag får vi fler medarbetare som söker sig till oss och som väljer att stanna kvar och utvecklas inom AcadeMedia.

De övergripande målen inom området Ledande på attraktivitet är:
– Vårdnadshavare, elever, deltagare och andra intressenter är nöjda med våra verksamheter och rekommenderar dem till andra.
– Våra medarbetare är nöjda med oss som arbetsgivare och rekommenderar oss till andra. 

AcadeMedias ambition är att ha den mest effektiva utbildningsverksamheten så att vi använder de resurser vi har på bästa möjliga sätt. Vår storlek ger också fördelar inom olika områden i den operativa verksamheten, exempelvis skalfördelar i samband med inköp, samutnyttjande av fastigheter eller genom ökade flöden av elever och vuxendeltagare mellan våra olika verksamheter längs med utbildningskedjan.

Det övergripande målet för området Ledande på effektivitet är:
– Vi har en effektiv organisation med hög lönsamhet.

AcadeMedia ska gå i täten för att sätta nya standarder och inta en tydligare roll i utvecklingen av moderna pedagogiska verktyg och metoder. Vi ska vara ledande inom IT i utbildningssektorn och en katalysator för nya idéer. Innovativ utveckling sker både genom små, ständiga förbättringar i vardagen och genom stora utvecklingssteg, alltid med medarbetares kompetenser och idéer som grund. En kultur präglad av tillit och mod där medarbetares idéer tas tillvara, i kombination med olika former av erfarenhetsutbyten och strukturerade samverkansforum är därför centralt för att bli ledande på innovativ utveckling.

Det övergripande målet för området Ledande på innovation är:
– Våra medarbetare upplever att idéer tas tillvara, delas och utvecklas i AcadeMedi

Innehållsansvarig

Uppdaterad