Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Föräldraledighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. Föräldraledighet som ger rätt till ersättning från allmän försäkring anmäler medarbetaren själv till Försäkringskassan.

En förälder har rätt att vara helt ledig från arbetet tills barnet är 18 månader. Vid adoption gäller hel ledighet till 18 månader förflutit sedan man fick barnet i sin vård.

Efter 18 månader är det kvarvarande föräldrapenning som styr hur mycket du som förälder har rätt att vara ledig. Föräldern har också rätt till förkortad arbetstid upp till 25 procent fram tills barnet är åtta år eller går ut första klass.

Den 1 januari 2014 trädde förändringar i föräldraförsäkringen i kraft. De nya reglerna ska tillämpas på barn som är födda efter detta datum. Det innebär att de gamla reglerna ska fortsätta tillämpas på barn som är födda före den 1 januari 2014, dvs två parallella system gäller.

Förändringarna innebär i huvuddrag att:

  • Föräldrapenningens ersättningsnivåer ska delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.
  • Föräldrapenning efter barnets fyraårsdag ska lämnas under högst 96 dagar.
  • Åldersgränsen för att ta ut föräldrapenning höjs så att dagar kan tas ut till dess att barnet fyllt tolv år.
  • Föräldrapenning kommer inte att lämnas för längre tid tillbaka än 90 dagar före den dag då ansökan kom in till Försäkringskassan.

Anmäla föräldraledighet

Föräldraledighet i mer än en månad

När du ska ansöka om föräldraledighet i mer än 1 månad använder du blanketten ledighetsansökan som du hittar i Personalwebben. Ledighetsansökan lämnar du sedan till din närmaste chef för godkännande innan den skickas in till löneavdelningen.

Föräldraledighet kortare än en månad

Föräldraledighet som varar i mindre en en månad registreras i din tidrapport i Personalwebben, efter att detta har blivit godkänt av chef.

Föräldraledighetstillägg

Friskoleavtalet

AcadeMedia betalar i enlighet med kollektivavtal ett föräldraledighetstillägg under förutsättning att du har varit anställd i ett år (gäller all sammanhängande anställningstid i koncernen) samt att anställningen fortsätter under minst tre månader efter föräldraledigheten. Föräldraledighetstilläggets storlek, inom vilken tidsperiod och antal kalenderdagar kan du läsa om i gällande kollektivavtal. Föräldraledighetstillägget betalas ut när ledigheten börjar och den andra delen när föräldern har varit tillbaka i tre månader på sitt arbete.

Utbildningsavtalet

AcadeMedia betalar i enlighet med kollektivavtal ett föräldraledighetstillägg under förutsättning att du har varit anställd i ett år (gäller all sammanhängande anställningstid i koncernen). Föräldraledighetstilläggets storlek, inom vilken tidsperiod och antal kalenderdagar kan du läsa om i gällande kollektivavtal. Tillägget betalas ut baserat på den period du har ansökt om föräldraledighet och betalas ut löpande.

Vård av sjukt barn (Vab)

Den som måste avstå från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn, får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Man kan få tillfällig föräldrapenning för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Normalt kan man få tillfällig föräldrapenning till barnet är 12 år.

Anmäl alltid till din chef om du inte kan jobba på grund av Vab. Du måste också göra en anmälan till Försäkringskassan. För att registrera Vab i tidrapporten, välj avvikelse ”frånvaro barn” och sedan typ ”tillfällig föräldrapenning VAB”.

Innehållsansvarig

Uppdaterad