Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjukfrånvaro

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjuklön och sjukpenning

Som medarbetare hos AcadeMedia har du en lagstadgad rätt att under de första 14 dagarna få sjuklön. Vid sjukfrånvaro längre än 14 kalenderdagar är det Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning.

En kompletterande ersättning betalas även ut från arbetsgivaren från dag 15 till dag 45 eller dag 90. Den kompletterande ersättningen till dag 90 gäller om du som medarbetare varit anställd under minst ett år i följd eller kommer direkt från en anställning där du haft rätt till sjuklön under minst 90 dagar. För övriga anställda betalas ersättningen ut till dag 45.

Vad behöver du göra och vad får du?

Vilken dag? Vad ska göras? Var kommer ersättningen ifrån? Hur mycket får du?
Dag 1 Gör sjukanmälan till närmsta chef. Viktigt att registrering via sjuk/friskanmälan i Personalwebben görs samma dag du blir sjuk/frisk. Ingen ersättning. Karensdag. 0 kr
Dag 2 Du får sjuklön från din arbetsgivare. 80 % av din lön
Dag 8 Dags att gå till läkaren för ett sjukintyg. Skicka en kopia av läkarintyget till närmaste chef samt en kopia till löneavdelningen Du får sjuklön från din arbetsgivare. 80 % av din lön
Dag 15 Löneavdelningen skickar information till Försäkringskassan att du är sjuk. Medarbetaren skickar sedan in originalet av läkarintyget till Försäkringskassan för att ansöka om sjukpenning. Du får sjukpenning från Försäkringskassan och sjuklön från din arbetsgivare. Beror på hur mycket du tjänar.
Dag 91 När du varit sjuk i 90 dagar anmäler din arbetsgivare det till Collectum. Sjukpenning från Försäkringskassan och sjukpension. Beror på hur mycket du tjänar.


Sjukpension

I din tjänstepension ingår det ett skydd om du blir sjuk. Blir du långvarigt sjuk kan det vara tryggt att veta att vi betalar ut ersättning till dig.

Du kan få ITP Sjukpension när du

 • har fyllt 18 år och har en arbetsgivare som betalar för din ITP
 • har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd, eller i 105 dagar i olika perioder under ett år
 • har en pågående utbetalning från Försäkringskassan, det vill säga sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning
 • är sjukskriven minst 25 procent av din arbetstid.

Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall går du inte miste om de inbetalningar som görs till din tjänstepension. Det beror på premiebefrielseförsäkringen som också ingår i din tjänstepension.

Om du blir sjuk får du till att börja med ersättning från din arbetsgivare och Försäkringskassan. Blir du sjukskriven en längre tid, får du också ITP Sjukpension. Hur mycket ITP Sjukpension du får hänger ihop med din lön.

Sjuk igen inom 5 dagar

Om en medarbetare har varit sjuk, börjar arbeta och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, räknas ingen ny karensdag. Då räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare.

Sjukfrånvaro under semester

En medarbetare som blir sjuk under semester behöver inte räkna dessa dagar som semester. Denna regel gäller både betalda och obetalda semesterdagar. För att detta ska vara möjligt behöver man i vanlig ordning sjukanmäla sig till sin chef omedelbart, eller så snart som möjligt och då med intyg om varför det inte kan ske tidigare. Senast när man är åter från semestern/sjukledigheten, ska man även registrera sjukfrånvaron i tidsredovisningen.

Enligt semesterlagen ger sjukdom under semester bara rätt till sjuklön om arbetstagaren får semesterlön och om medarbetaren har sjukanmält sig. Om en arbetstagare avstår från att byta ut semesterledighet mot sjukledighet blir det inte aktuellt med sjuklön eftersom semesterlön betalas.

Om medarbetaren redan är sjuk när semestern inleds fortsätter sjuklöneperioden att löpa under semestern även om medarbetaren inte begär uppskov med semestern.

Förstadagsintyg

Sedan 1 januari 2008 trädde en lagregel i kraft där arbetsgivare kan begära läkarintyg från första sjukdagen, så kallat Förstadagsintyg, om det finns särskilda skäl för detta. En sådan begäran kan avse en enstaka sjukperiod eller gälla för alla sjukperioder som inträffar under maximalt ett år. Begäran måste vara skriftlig.

Syftet med förstadagsintyget är att medarbetare, med ofta återkommande sjukfrånvaro, ska etablera en läkarkontakt och på det sättet fånga upp en ohälsa. Chefen kan också få ett stöd för att sedan tillsammans med medarbetaren hitta hållbara lösningar. Förstadagsintyget ska inte ses som en lösning på ett problem. Som arbetsgivare bör du undersöka behoven av möjligheterna av anpassning och rehabilitering innan beslut om förstadagsintyg fattas.

Särskilda skäl, som krävs innan en begäran kan göras, kan till exempel vara:

 • misstanke om ohälsa
 • upprepade korta sjukperioder
 • frånvaro utan rimlig förklaring
 • misstanke om missbruk
 • underlag för rehabiliteringsåtgärder
 • säkerställa att frånvaron har en medicinsk grund
 • välgrundad anledning att tro att medarbetaren utnyttjar rätten till sjuklön på ett felaktigt sätt

Arbetsgivaren har alltså inte en absolut frihet att kräva förstadagsintyg när som helst eller utsätta en medarbetare för ogrundad påtryckning. Intyget behöver inte redovisa vilken sjukdom medarbetaren lider av utan bara ange att denne är förhindrad att arbeta på grund av sjukdomen.

Om medarbetare inte följer begäran

Har medarbetaren inte lämnat ett läkarintyg, efter att en begäran om förstadagsintyg är skrivet, är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön för den sjuklöneperioden som intyg saknas för. Om medarbetaren dock har godtagbara skäl att inte lämna läkarintyget kan arbetsgivaren ändå bli skyldig att betala sjuklön, exempelvis om sjukdomen är så allvarlig att man inte kan ta sig till läkaren. Vid underlåtenhet att lämna sjukintyg kan frånvaron i förlängningen klassas som olovlig och istället bli föremål för uppsägning.

Rehabilitering

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Det innebär skyldighet att medverka för att anställda som är sjukskrivna återfår arbetsförmågan. Du kan läsa mer om AcadeMedias rehabiliteringsprocess under rubriken Rehabilitering.

Som chef har du ansvar för både sjuklön och rehabilitering. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de förmåner i anställningen som den anställde förlorar.

Relaterade länkar

Lag om sjuklön
Semesterlagen

Innehållsansvarig

Uppdaterad