Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tjänstledighet och permission

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tjänstledighet är oftast detsamma som ledighet med löneavdrag. Möjligheten att få tjänstledigt styrs av lagar, avtal, policys och riktlinjer.

Tjänstledighet

Under tjänstledighet löper anställningen på och den tjänstlediga tiden räknas som arbetstid. Efter att ha varit tjänstledig har medarbetaren rätt att återgå till samma eller liknande arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan.

Medarbetare har rätt till tjänstledighet vid:

  • Studieledighet

För att ha rätt till studieledighet måste arbetstagaren vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en följd under de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning. Företaget kan utan särskilda skäl skjuta upp begärd ledighet i max 6 månader. Ledighetsansökan för studier görs hos närmaste chef minst en månad före ledighetens början. Det ska anges vad studierna avser samt hur länge man ska vara ledig. Det finns inget krav på att studierna har en koppling till företaget eller det egna yrkesområdet, däremot får det inte handla om renodlade självstudier eller hobbykurser, till exempel glasmålning eller gitarrkurs. Om studierna avbryts i förtid kan arbetsgivaren skjuta på medarbetarens återkomst till arbetet i två veckor till en månad. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten till senare tid ska berörd facklig Arbetstagarorganisation meddelas. Medarbetare som avbryter sin utbildning har rätt att återgå i arbete, dock med två veckors eller en månads varsel beroende på tjänsteledighetens längd.

  • Vård av närstående och trängande familjeskäl

Trängande familjeskäl ger rätt till tjänstledighet. Det gäller om arbetstagarens omedelbara närvaro är nödvändig, till exempel vid svår sjukdom, olycksfall eller begravning. Med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Med närstående avses såväl närmast anhöriga som andra personer som har en nära relation till den sjuke. Någon viss anställningstid krävs inte för rätt till ledighet. En förutsättning för ledigheten är att arbetstagaren beviljats ersättning av Försäkringskassan.

  • Förtroendeuppdrag

Riksdagsmän och ersättare till riksdagsledamöter har enligt grundlagen rätt till ledighet för att fullgöra sina offentliga förtroendeuppdrag. Kommunalt förtroendevalda, som är ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer och revisorsersättare har ingen rätt till lön i samband med sådan ledighet.

  • Militärtjänstgöring

Ledighet vid tjänstgöring inom totalförsvaret, så kallad militärtjänstgöring, inklusive vapenfri tjänst, civilförsvar, frivillig försvarsutbildning och tjänstgöring samt militär grundutbildning för kvinnor berättigar till ledighet, liksom FN-tjänst vid avdelningar inom försvarsmakten. Detta enligt lagen om totalförsvarsplikt 1994: 1809.

  • Bedriva näringsverksamhet

Medarbetare som har varit anställd i minst 12 månader under de senaste två åren har rätt till sex månaders ledighet för att bedriva näringsverksamhet (Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet). Detta förutsatt att arbetsgivaren inte bedömer att sysselsättningen är konkurrerande eller förtroendeskadande för företagets verksamhet. Anmälan ska göras minst tre månader före ledighetens början och senast en månad efter anmälan ska närmaste chef meddela sitt beslut.

 

Allmän tjänstledighet

Om en ledighetsgrund inte finns reglerad i en speciell lag eller kollektivavtal så blir det fråga om ansökan om allmän tjänstledighet från den anställde. Allmän tjänstledighet innebär löneavdrag och är varken pensions- eller semesterlönegrundande.

Eftersom allmän tjänstledighet inte är lagreglerad finns inte heller några riktlinjer för inom vilken tid en tjänstledighetsansökan måste inkomma, inom vilken tid arbetsgivaren bör besvara densamma eller att det går att avbryta i förtid. Ifall en anställd fått beviljat ledighet på till exempel ett år så har denne ingen rätt att komma tillbaka innan den beviljade tjänstledighetsperioden är slut, såvida inte arbetsgivaren accepterar en sådan önskan.

Återgång till arbete vid tjänstledigheter

Tjänstledighet avslutas normalt sett vid det datum man kommit överens om, men ibland kan medarbetaren vilja återgå i arbete tidigare.

Då gäller nedanstående:
Återgång till arbete vid lov (gäller enbart Friskoleavtalet)
I Friskoleavtalet 2013 finns ett tillägg om återgång vid lov, denna förändring i kollektivavtalet börjar gälla from 2014-07-01.

Från och med den 1 juli 2014 tillförs en ny regel till avtalet som berör arbetstagare som är föräldraledig eller ledig för studier. Avbryts ledigheten för återgång i arbete senare än sju kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov, med avsikt att fortsätta ledigheten efter lovet, har man inte rätt till lön under lovet, om arbetstagaren inte faktiskt arbetat.

Anmäla tjänstledighet som varar mer än 1 månad

När du ska ansöka om tjänsteledighet i mer än 1 månad använder du blanketten ledighetsansökan som du hittar i Personalwebben. Ledighetsansökan lämnar du sedan till din närmaste chef för godkännande innan den skickas in till löneavdelningen.

Relaterade länkar

Studieledighetslagen

Lag om ledighet inom totalförsvaret

Ledighet vid närståendevård

Lag om rätt till ledighet att bedriva näringsverksamhet

Permission

Permission är ledighet utan löneavdrag (semesterlönegrundande frånvaro) och beviljas av arbetsgivaren. Medarbetare har rätt till permission om synnerliga skäl förekommer, exempelvis vid hastigt påkommande sjukdom i familjen samt i samband med nära anhörigs död.

Den anställde ska begära permission i så god tid som möjligt och kunna styrka orsaken till permissionen.

Vanligtvis räknas nära anhörig som maka, make, sammanboende, registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar samt svärföräldrar.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad