Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Registrera chefsbehörighet och attestdelegering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyanställda chefer

När du anställer en chef ska du i Personalanmälan > nyanställning ange vilken chefskod denna ska tillhöra, du anger i notifieringsfältet om chefen även ska ha tillgång till ytterligare kostnadsställen.

Byte av befintlig chefs kostnadsställe

Ska en chef byta kostnadsställe och bli chef för ett annat rapporterar du detta via Personalanmälan > ändra/förlänga. Där anger du det nya kostnadsstället och skriver i noteringsfältet om chefen ska ha ytterligare behörigheter till andra kostnadsställen, samt skriver vilka kostnadsställen chefen inte längre ska se.

En grundförutsättning kring behörighetsstrukturen i Personalwebben är att en chef är kopplad till ett kostnadsställe och därmed får tillgång till dess medarbetare.

Vilken chefskod ska användas till vilken roll?

Chefskod 1 -VD

Chefskod 2 – Verksamhetschef/regionchef (inloggning roll: chefam/chefvux)

Chefskod 3 – Platschef/rektor/förskolechef/avdelningschef  (inloggning roll: chefam/chefvux)

Chefskod 4 – Biträdande chef (inloggning roll: bitram)

Detta innebär att Platschef/rektor/förskolechef/avdelningschef (chefskod 3) ska registreras på samma kostnadsställe som sina medarbetare. Då får chefen automatiskt behörighet till rätt medarbetare. Förvaltningen av behörigheter kommer då fungera även när en chef slutar och ersätts med annan chef. Hen läggs då på samma kostnadsställe och ser automatiskt sina medarbetare.

Flera chefer på samma kostnadsställe

Det ska enbart registreras en chef (med chefskod 2 eller 3) per kostnadsställe, om flera chefer läggs på samma kostnadsställe ser de nämligen varandras löner. Däremot kan man använda chefskoden för biträdande chef (chefskod 4), om det ska finnas en biträdande chef på samma kostnadsställe. Den biträdande chefen ser då inte den högre chefens löneuppgifter, men ser alla medarbetare.

Attestdelegering

Alla chefer ska se alla nedåt i sin organisation och därmed kunna ta över attestansvaret om underställd chef inte har möjlighet. Denna struktur är även viktigt i arbetet med lönerevisionen, då nya löner ska stämmas av med högre chef.

Det finns även möjlighet att delegera attestansvar till en administratör alt. en medarbetare. Detta görs av chefen i Personalwebben under tidrapport med attest > attestdelegera.

  1. Delge attest. Ser inte löneuppgifter och kan enbart attestera tidrapporter och reseräkningar samt göra sjukanmälan. Loggar in med roll: attest.
  2. Adm-löneuppgifter. Ser allt utom lönerevisionen. Ser alla medarbetares löner men inte chefer med chefskod. Loggar in med roll: admin.

Innehållsansvarig

Uppdaterad