Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Antidrogpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Författare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2016-01-12

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Därför ska samtliga AcadeMedias arbetsplatser var helt fria från alkohol och droger. Medarbetare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför stora risker i arbetet både för den som påverkade och omgivningen.

Alla medarbetare i koncernen har ett ansvar gentemot varandra, elever/deltagare och föräldrar. Detta ansvar gäller även dem som drabbas av någon form av missbruksproblem. Genom positiv påverkan och individanpassade åtgärder åtar sig arbetsgivaren att hjälpa och stödja medarbetare med missbruksproblem på ett respektfullt och mänskligt sätt, både med hjälp av interna och externa resurser. Vi ser också gärna att medarbetaren söker hjälp utanför koncernen, till exempel hos frivilligorganisationer i samhället.

Vårt gemensamma synsätt

AcadeMediakoncernen ska alltså vara en drogfri arbetsplats. Huvudregeln är att hantering av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen är förbjuden. Undantag kan förekomma i samband med av AcadeMedia initierade evenemang, då alkohol får serveras under kontrollerade former. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas vid representation, kurser, konferenser och personalfester.

Koncernen accepterar inte att medarbetare har en alkoholkonsumtion som riskerar arbetsförmågan, säkerheten eller trivseln. Icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat är inte tillåten.

En av våra viktigaste insatser för en framtida god personalpolitik, säker och bra arbetsmiljö och störningsfri verksamhet är att i samverkan förebygga och snarast ingripa vid alkohol- och narkotikamissbruk. När missbruk upptäcks, är vårt mål att missbruket ska bort, och medarbetaren vara kvar.

Regler och rutiner

Vad gör vi om en medarbetare är påverkad av alkohol/droger på jobbet?

En påverkad person kan utgöra en fara för sin egen och andras säkerhet, dessutom påverkas personens omdöme och arbetsförmåga. Närmsta chef, eller annan person i chefsställning, ska i detta läge avvisa medarbetaren från arbetsplatsen. Närmsta chef har skyldighet att ordna så att medarbetaren skickas hem eller tas om hand av sjukvården. Om möjligt tas kontakt med anhörig.

Hur informeras facket?

Chefen ska informera berörd facklig organisation om de åtgärder som vidtas för medarbetaren med missbruksproblem. Chefen bör även samarbeta med och utnyttja den hjälp som fackliga organisationen kan erbjuda till den missbrukande medarbetaren.

Hur dokumenteras händelsen?

Drogförseelser ska dokumenteras på samma sätt som andra tjänsteförseelser. Dokumentation av händelseförlopp och vidtagna åtgärder har väsentlig betydelse i arbetet med att rehabilitera och utveckla medarbetare med missbruksproblem.

Drogtester inom AcadeMedia

Inom AcadeMediakoncernen kan det förekomma drogtester, det finns dock inte något för detta. Tester beslutas om, och genomförs, på verksamhetsnivå. All drogtestning sker i Företagshälsovårdens regi, de garanterar att all provtagning och analys sker på ett korrekt och säkert sätt och att aktuella sekretessregler följs.

Provsvar och eventuella åtgärder

Om en testad person lämnat positivt svar, kallas han/hon till personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Om medarbetaren vill, kan även facklig representant närvara. Nytt test ska sedan ske inom en 2 månaders period.

Är även det andra provsvaret positivt, kallas medarbetaren till ytterligare ett personligt samtal med arbetsgivarrepresentant och Företagshälsovård. Medarbetaren får en skriftlig erinran och ombedes lämna läkarintyg från och med första sjukdag. För att återgå i arbete måste testresultat vara negativt. Medarbetaren ska även slumpvis testas under kommande 6-månadersperioden. Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren (se under Rehabilitering).

Om ovanstående leder till att medarbetaren har fått erinran tre gånger, och den tredje erhålles inom 12 månader efter den senaste, kan detta leda till att anställningen omprövas.

Rehabilitering

Bidrag till eventuell behandling av missbruk kan i förekommande fall erbjudas till medarbetaren. I förekommande fall kan behandlingskontrakt upprättas. Detta är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den missbrukande medarbetaren. Denne lovar att delta i det behandlingsprogram resursgruppen erbjuder. Om den missbrukande avbryter behandlingen eller fortsätter i sitt missbruk kan företaget omplacera missbrukaren till andra arbetsuppgifter eller som sista åtgärd överväga medarbetaren framtid i företaget.

Innehållsansvarig

Uppdaterad