Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Arbetsmiljöpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Beslutad av: VD Marcus Strömberg
Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2016-04-05

En god arbetsmiljö är en konkurrensfråga och därmed även en strategisk fråga för AcadeMedia och dess verksamheter i hela landet. En god arbetsmiljö bidrar till att verksamhetens mål uppfylls och ökar våra möjligheter att rekrytera och behålla duktiga medarbetare.

Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för samtliga medarbetare och elever/deltagare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Våra medarbetare och chefer alla ska ta ett personligt ansvar för att medverka till en god arbetsmiljö. Därmed är det viktigt att samtliga anställda känner till de kultur och kärnvärden som AcadeMedia(se färdplan 2023) och dess verksamheter står för.

Arbetsmiljöarbetet ska vara integrerat i verksamheten och vara en naturlig del i det dagliga arbetet på samtliga skolor och enheter. Eventuella arbetsmiljöproblem ska så långt möjligt lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan ansvarig chef, medarbetare och elever/deltagare.

Ansvar genom tydlig delegering

Verksamhetschefer/VD och rektorer med delegerat arbetsmiljöuppgifter ska ha tillräcklig kompetens, befogenhet och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete. Det innebär att alla chefer och arbetsledare med personalansvar ska ha genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, alternativt kunna dokumentera motsvarande kunskaper.

För AcadeMedia är det väsentligt att ta vara på och utveckla varje medarbetares kompetens och engagemang. Det innebär att alla medarbetare ska ges möjlighet till delaktighet och påverkan och därigenom bidra till att en god arbetsmiljö skapas. Likväl ska elever och deltagare ges möjlighet att delta och påverka genom elev-/studerandeskyddsombud. Detta innebär däremot inte att medarbetarna och skyddsombuden övertar arbetsgivarens ansvar.

Mål och strategier

Arbetsmiljön omfattar fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. För att främja hälsa och motverka ohälsa ska varje verksamhet inom AcadeMedia ges möjlighet, genom exempelvis arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samverkan, att medverka i arbetet med målformuleringar och strategier.

Regler och rutiner

Arbetsmiljöarbetet ska följa tydliga mål och regelbundet följas upp och utvärderas för att vi ska kunna införa ständiga förbättringar.

Alla enheter utformar sina egna arbetsmiljömål och handlingsplaner utifrån den egna enhetens förutsättningar. AcadeMedias arbetsmiljöpolicy utgör ramverket.

I arbetsmiljöarbetet ingår också arbetsanpassning och rehabilitering. Sådana åtgärder ska sättas in tidigt och i samverkan med de parter som behöver medverka. Målet är att medarbetaren så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats.

Ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet är de medarbetarundersökningar som görs årligen. Resultatet från dessa ska följas upp och vid behov ska konkreta handlingsplaner upprättas.

Innehållsansvarig

Uppdaterad