Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för sociala medier

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Generellt om tilltal

AcadeMedias medarbetare håller en seriös och vänlig ton i all kommunikation. Vi tar upp relevanta ämnen och svarar på tilltal och frågor i de kanaler som vi ansvarar för.

Vid svårare frågor kontaktas alltid kontaktperson eller närmaste chef och vid behov redaktionschef David Henriksson, david.henriksson@academedia.se.

Vi för inte några diskussioner om politik, eller andra frågor som kan upplevas som känsliga i våra sociala kanaler. Om användaren är mycket angelägen bör denna hänvisas till koncernkommunikations funktionsbrevlåda info@academedia.se.

Ställs enklare frågor av administrativ art som kan beröra en större grupp personer, kan ansvarig webbredaktör svara i kommentarsfältet. Direkta faktafrågor kan också besvaras i kommentarsfält, men var nog med att faktakolla informationen du delar. Den ska vara korrekt och uppdaterad.

Språket i våra delningar

Språket är alltid rakt och enkelt och har en trevlig och seriös ton. Vi försöker att undvika för långa delningstexter.

Kvalitetssäkring

I längsta möjliga finns en eller två personer som motläser våra delningar. Det för att minimera risken för stavfel, syftningsfel eller faktafel. Finns ingen kollega till hands,  till exempel under en helg, så be någon familjemedlem eller vän att motläsa. Generellt rekommenderas försiktighetsprincipen. Undvik allt för starka värdeord och skriv ogärna saker i delningstexten som det inte finns täckning för i artikeln eller innehåll som du delar.

Den enskildes ansvar

Som medarbetare inom AcadeMedia är du koncernens ambassadör. Allt du skriver i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av AcadeMedia och de verksamheter du representerar. Därför är det viktigt att du skiljer på när du deltar i sociala medier inom ramen för din anställning och när du gör det privat. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ, oavsett om publiceringen sker i egenskap av arbetstagare eller privatperson.

Var tydlig med avsändaren

När en verksamhet eller en enhet är aktiv på sociala medier är det viktigt att det framgår vem som är avsändare. Det gör du genom att alltid använda fastslagna logotyper, begrepp och beskrivningar kring våra verksamheter. En enhet/verksamhet kan inte ha åsikter, däremot informera och berätta om sig själv.

Det bör även vara tydlig med syftet med närvaron i de olika sociala mediekanalerna och hur kommentarsfunktionen kommer att användas. Det ska vara lätt att förstå vilka regler som gäller för kommentarsfältet, alltså vilka typer av kommentarer som inte får förekomma och vad som kan hända om enskilda personer inte följer anvisningarna.

AcadeMedias regler för hur vi hanterar kommentarer hittar du här.

Du ansvarar för kommentarerna

Svensk lagstiftning ska följas och därför ska du inte släppa igenom kommentarer som innehåller exempelvis hets mot folkgrupp. Du behöver inte kontrollera kommentarer innan de publiceras, men du måste ha koll på vad som skrivs på din Facebooksida eller på din blogg. I sådana kanaler där inlägg och kommentarer inte modereras på förhand ska material som är olagligt eller kränkande mot någon person avpubliceras. Vid avpublicering av kommentarer på exempelvis Facebook är det klokt att lägga in ytterligare en kommentar för att förklara varför avpublicering skett. Kritiska kommentarer bör släppas igenom och efter samråd med chef besvaras.

Följ alla regelverk

När vi är aktiva i sociala medier är det alltid viktigt att vi respekterar de användarvillkor och förhållningssätt som gäller för respektive kommunikationsplattform. Följ alltid upphovsrättsliga regler, publicera alltså inte upphovsrättsskyddade bilder, texter eller filmer utan godkännande.

När det gäller publicering av bilder och andra personuppgifter inom våra verksamheters kanaler i sociala medier är det viktigt att vi respekterar såväl kollegors som våra barns, elevers och deltagares rätt att kunna välja att delta eller inte. Vi ska därför alltid följa Datainspektionens riktlinjer och aldrig publicera någon information om någon som inte vill vara med.

Våra förskoleverksamheter, och viss utsträckning även grundskolan, måste vara extra varsamma när det gäller publicering i sociala medier. Därför gäller följande regler dessa:

  • Inget barn får förekomma på bild om det inte finns tillstånd från vårdnadshavare.
  • Barnen ska visas sparsamt, mer miljö än barn således. Var ytterst försiktig med att visa ansikten, närbilder av ansikten/porträtt bör inte förekomma. Om de förekommer, måste det vara i fullt samförstånd med vårdnadshavare.
  • Namnpublicering ska vi i alla verksamheter vara försiktiga med och sådan får aldrig förekomma utan godkännande av vederbörande (för minderårig krävs godkännande av vårdnadshavare)
  • Syftet är att visa förskolans/skolans pedagogiska verksamhet.

Om något går fel

Alla kan göra fel och det bästa sättet att hantera det är att vara öppen med vad som hänt. Handlar det om ett faktafel kan du gärna vara tydlig med vilka korrigeringar som gjorts så att det inte upplevs som att man försöker dölja den felaktiga postningen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad