Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekryteringspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2011-01-03
Reviderad: 2015-09-29

Rekryteringen inom AcadeMedia syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs genom tydliga riktlinjer och processer. Att rekrytera nya medarbetare är en kompetens- och tidskrävande uppgift, vars resultat måste ses som en långsiktig och omfattande investering.

Grundsyn

En grundsyn genom hela rekryteringsprocessen är att alla människor har lika värde, alla sökande ska därmed behandlas på samma sätt och så rättvist som möjligt. Det innebär att en arbetsgivare bör ha en öppen rekrytering där man använder sig av formella kanaler som tidningar, arbetsförmedlingen med mera.

Samtliga kandidater ska värderas utefter deras kompetens, det vill säga formella meriter, praktisk erfarenhet och personliga egenskaper. För AcadeMedia är mångfald en självklarhet och ett naturligt inslag i verksamheten, vilket innebär att alla har samma rättigheter, möjlighet och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Personal med olika bakgrund och erfarenheter skapar ökad kreativitet och kvalitet i organisationen, därför ska jämställds- och mångfaldsaspekten beaktas vid urval till nya rekryteringar.

Intern rörlighet

Se separata riktlinjer och rutiner för intern rörlighet.

Rekryteringsprocessen

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är det viktigt att den innehåller; behovsanalys, kravprofil, annonsering och övriga rekryteringskanaler, urval, löpande kommunikation med kandidater, intervjuer, referenstagning, slutlig bedömning och anställningsbeslut samt introduktion.

Registerkontroll

Våra verksamheter inom för- och grundskola är enligt Lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg skyldig att kräva ett brottsregisterutdrag från personer som erbjuds anställning. Lagen omfattar alla som erbjuds anställning, utan undantag för någon personalkategori.

Lagen omfattar i dagsläget inte personer som erbjuds anställning inom gymnasieskolan. Inom AcadeMediakoncernen tar vi dock denna fråga på stort allvar, därför ska vi, vid förekommande fall och vid behov, begära utdrag ur brottsregistret. Detta inkluderar även rektorer och verksamhetschefer.

Chefer och medarbetare med årslön över 10 inkomstbelopp

Vid rekrytering, av chefer på alla nivåer och supportpersonal med en årslön över 10 inkomstbasbelopp vid anställningstillfället, ska AcadeMedias pensionspolicy skrivas ut och överlämnas i samband anställningen. Denna policy bör ligga som en bilaga till anställningsavtalet.

För ytterligare information om rekrytering av nya medarbetare se AcadeMedias rekryteringsprocess.

Innehållsansvarig

Uppdaterad