Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer om hemarbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gäller: AcadeMedia Sverige
Dokumentägare: HR-koncern
Beslutad av HR-direktören 2019-04-03
Reviderad 2020-03-19

Tillfälliga riktlinjer för hemarbete efter Folkhälsomyndighetens råd att de som har möjlighet bör jobba hemma

Denna riktlinje uppdaterades den 19 mars och är ett tillfälligt tillägg till den riktlinje som normalt gäller om hemarbete.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 19 mars att alla som har möjlighet att jobba hemifrån ska göra det. AcadeMedia uppmanar därför alla medarbetare som utifrån sin chefs bedömning inte behöver vara på arbetsplatsen att arbeta hemifrån.

Många av medarbetarna på våra förskolor och skolor har viktiga uppdrag som inte är möjliga att utföra på distans. Deras arbete bidrar till att vi kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas (2 kap. 9-10 §§ skollagen).

Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete i den mån det är möjligt följs av AcadeMedia. Detta sker i takt med att distansundervisningen kommit igång och förutsättningarna för hemarbete och distansundervisning är säkerställda av rektor. Enheterna kommer vid behov att låta lärare som är centralt viktiga för verksamheten för distansundervisningen arbeta på skolan. Detta sker när det är nödvändigt och utifrån rektors bedömning.

Skolan som arbetsplats är inte stängd, medarbetare som har behov av att utföra något moment på plats, eller nyttja utrustning, har möjlighet till detta i skolans lokaler. Rektor kan i undantagsfall fatta beslut om att en enskild elev kan vara i skolan. Det kan röra särskilda behov eller moment som endast kan genomföras på plats. Observera att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan skolor beroende på lokala omständigheter. Dialog om undantag förs mellan rektor och skolchef.

Folkhälsomyndigheten uppmanar skolaktörer att hålla förskolor och grundskolor öppna. Vi följer den lagstiftning, samt de riktlinjer och rekommendationer som finns när det gäller om en enhet är öppen eller stängd. Vid ändrade råd från Folkhälsomyndigheten eller regeringen uppdateras vår hemsida och riktlinjer revideras.

Slut på tillfällig riktlinje

 

Hemarbete – allmän riktlinje

Vissa medarbetare har arbetsuppgifter som utifrån sin natur inte behöver utföras på arbetsplatsen. Medarbetare med denna typ av arbetsuppgifter kan ibland utföra arbete från hemmet.

Med hemarbete menas arbete som tillfälligt är förlagt utanför Academedias eller AcadeMedias dotterbolags lokaler, men som normalt ska eller kan utföras där.

AcadeMedias inställning är att arbete i första hand ska utföras på arbetsplatsen. Det finns ett stort värde i att medarbetarna finns på arbetsplatsen under arbetstid för att bidra till samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap. Dock kan det ibland vägas mot behovet av flexibilitet i arbetet, förutsättningar för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter och individuell hänsyn.

 

Beslut om hemarbete

Beslut om hemarbete fattas i förväg av medarbetarens närmaste chef. Hemarbete bör inte ske mer än någon eller några dagar i följd om inte särskilda omständigheter finns. Hemarbete får inte innebära att medarbetaren går miste om planerings- och informationsmöten eller kompetensutvecklingstillfällen. Avgörande för att hemarbete ska tillåtas är om det finns verksamhetsskäl som talar för att hemarbete ger ett bättre verksamhetsresultat.

Ett beslut om hemarbete medför inga förändringar av medarbetarens övriga anställningsvillkor.

 

Förutsättningar för hemarbete

  • Hemarbete kan utföras av medarbetare till vilka AcadeMedia tillhandahåller bärbar dator. I övrigt ansvarar medarbetaren för att nödvändig utrustning för arbetet finns. Medarbetaren ska vara nåbar på e-post eller telefon och andra digitala kanaler som verksamheten använder under arbetstid samt delta på möten via länk eller telefon.
  • Medarbetaren ansvarar för att följa AcadeMedias policys och riktlinjer även under hemarbetet.

 

Försäkring

Medarbetaren ansvarar för att ha en hemförsäkring mot skador som kan uppkomma vid brand, inbrott eller motsvarande. Arbetsgivaren ersätter självrisk och ev. bonusbortfall vid försäkringsskada om utrustning som tillhandahållits av arbetsgivaren orsakar skadan. Kostnader för andra skador står medarbetaren själv för.

 

Arbetsmiljö och arbetsskada

Arbetsmiljölagen gäller även vid hemarbete. Arbetsgivarens möjlighet att ha insyn och kontroll över arbetsplatsens utformning försvåras dock vid hemarbete. Vid hemarbete ansvarar därför medarbetaren själv för att platsen där arbetet utförs är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring gäller vid hemarbete. Dock enbart under tid som arbete utförs. Skadar sig medarbetaren i hemmet till följd av annat än det utförda arbetet täcks det inte av arbetsgivarens arbetsskadeförsäkring utan skall försäkringsskydd finnas för detta måste medarbetaren ha en egen olycksfallsförsäkring. En sådan försäkring bekostas av medarbetaren.

 

Hantering av information

Information som tillhör arbetsgivaren ska hanteras med samma säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad