Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Grundskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen10 år
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen10 år
Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av elev10 årSparas hos huvudmannen
Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd10 år efter avslutad utredning
Kunskapsbedömning av nyanländ5 år
Viktiga dokumentÖverenskommelse om platsGallras vid inaktualitet
Beslut om åtgärdsprogram grundskolan5 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering i annan undervisningsgrupp5 år efter avslutad utbildning
Beslut om anpassad studiegång i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
Beslut om enskild undervisning 5 år efter avslutad utbildning
Överklaganden avseende beslut om placering i särskild undervisningsgrupp5 år efter avslutad utbildning
Beslut om förberedelseklass för nyanlända2 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs2 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
Individuell utvecklingsplan2 år efter avslutad utbildning
Skriftliga bedömningar enligt 10 kap 22 § skollagenBevarasAvser elev i årskurs 9
Terminsbetyg2 år efter avslutad utbildning
Kopior av slutbetygBevaras
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/NärvaroGallras vid läsårsslut
Beslut om befrielse från obligatoriskt inslag i grundskolan5 år efter avslutad utbildning
Elevlösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Plan mot kränkande behandling10 år
OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtyckets upphörande
Utdrag ur belastningsregistret1 år efter anställningsdatum
Rutiner/policies/blanketterKlasslistorGallras vid inaktualitet
ÖverenskommelserÖverenskommelse om prao-platser1 år

Innehållsansvarig

Uppdaterad