Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasieskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen10 år
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagenBevaras
Beslut och utredning om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av elev10 årSparas hos huvudmannen
Interna utredningarUtredning om behov av särskilt stöd10 år efter avslutad utredning
Kunskapsbedömning av nyanländ5 år
Viktiga dokumentBeslut om åtgärdsprogram gymnasiet5 år efter avslutad utbildning
Beslut om reducerat program5 år efter avslutad utbildning
Beslut om individuellt anpassat program5 år efter avslutad utbildning
Beslut om placering av nyanländ i lämplig årskurs2 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
Individuell studieplan2 år efter avslutad utbildning
Skriftliga bedömningar enligt 8 kap 20 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktions-program
Sammanställning enligt 8 kap 22 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktions-program
Kopior av gymnasieintyg enligt 8 kap 21 § gymnasieförordningenBevarasAvser introduktions-program
Kopior av studieintygBevaras
Kopior av examensbevisBevaras
Betyg efter prövningBevarasAvser den som inte är elev i gymnasieskolan
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/NärvaroGallras vid läsårsslut
Elevlösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Skriftliga tester, prov och elevlösningarGallras vid inaktualitet
Plan mot kränkande behandling10 år
OrdningsreglerGallras vid inaktualitet
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtyckets upphörande
KontraktKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt med övriga praktikplatser2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt gällande lärlingsutbildning2 år efter avslutad utbildning
Kontrakt gällande lärlingsliknande praktik2 år efter avslutad utbildning

Innehållsansvarig

Uppdaterad