Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personal

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeDokumentBevaring/ GallringFörvarasAnsvarig arkivering/gallringKommentar
AnställningAnställningsavtal
Tillägg till avtal
Avtal om förmåner/Bonusar
Avtal om upphörande av anställning
Pappersdokument sparas 3 år efter digitalisering
Digitalt dokument bevaras
Digitalt arkivPersonalchefScannas och förvaras i digitalt arkiv (opto)
Underskriven blankett om tystnadsplikt
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt
Personalchef
Ansökan och beslut om tjänstledighet längre än 6 månader
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt
Personalchef
Protokoll från lönesättande samtal
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt
Personalchef
Skriftlig erinran
Beslut om omplacering
Uppsägning
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt
Personalchef
Betyg och intyg utfärdade av arbetsgivaren
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt Personalchef
Ansökan förändrad sysselsättningsgrad
Gallras 3 år efter anställnings upphörandePersonalakt digitalt Personalchef
Ansökan och beslut om tjänstledighet kortare än 1 månGallras 3 år efter anställnings upphörandeHR PlusPersonalchefAnsökan om tjänstledighet under en månad finns i hr-plus
Beslut om och utbetalning av bonus och gratifikationer7 årPersonalakt digitalt PersonalchefUtbetalning av bonus och gratifikationer finns i hr-plus. Kontorsansvarig ansvarar för lokalt arkiv
Beslut Skatteverket skyddad identitet
Gallras vid inaktualitetPersonalaktPersonalchefHanteras med försiktighet, gallras efter att skydd upphör
Protokoll från skyddsronder
Central åtgärdsplan
Anmälningar Hot och våld
Riskbedömningar
3 år
Digitalt serverPersonalchef
Anmälan om arbetsskada/tillbudBevaraLagras på anmälaarbetsskada.nu
(Digital anmälningstjänst)
Personalchef
Arbetsanpassningar och rehabiliteringarRehabiliteringsutredning och förfrågan från Försäkringskassan
Rehabiliteringsplan
Läkarintyg
Handlingsplan
Beslut Läkarintyg
Beslut om ersättning
Aktualitet, gallras vid rehabiliteringsperiodens slutPersonalakt digitalt
Behörighetskrav närmsta chef och HR
Personalchef
FackligtFackliga förhandlingsmöten:
Protokoll
Beslut
Överenskommelse
Gallras 3 år efter anställnings upphörandeDigitalt + papper
Behörighet HR
Personalchefminnesanteckningar och överenskommelser i Protokoll.
KompetensutvecklingIntyg från genomförd utbildning
Gallras vid anställningens upphörandeLMSPersonalchef
KompetensutvecklingsplanerGallras vid anställningens upphörandePersonalakt Behörighet närmsta chef och HRPersonalchef
Minnesanteckningar från utvecklingssamtalGallras två år efter utvecklingssamtaletPersonalakt.
Digitalt
Behörighet närmsta chef och HR
Personalchef
RekryteringKravprofil
Annons
Gallras vid inaktualitetRekryteringssystemPersonalchefKravprofil och annons publiceras externt..
Lista över sökande
Urvalslista
3 årRekryteringssystemPersonalchef Sökande och administration av sökande hanteras i rekryteringsverktyget.
Intervjuanteckningar
Referensanteckningar
3 årPappersaktPersonalchef
Ansökningshandlingar, ej anställda på tjänsten. Samt anställd på tjänsten3 årRekryteringssystemPersonalchefBör sparas minst 2 år pga. diskrimineringslagstiftningen.
Spontanansökningar
3 årRekryteringssystemPersonalchef

Innehållsansvarig

Uppdaterad