Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år efter dom vunnit laga kraft
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen5 år efter beslut
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen5 år efter beslut
Beslut om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av studerande3 år efter beslutSparas hos huvudmannen
Interna utredningarKunskapsbedömning av nyanländ5 år efter upprättad kunskapsbedömning
Viktiga dokumentDokumentation avseende extra anpassningar2 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal1 år efter avslutad utbildning
Individuell studieplan1 år efter avslutad utbildning
Betyg efter prövningBevaras
Intyg efter valideringBevaras
Utdrag ur betygskatalogBevaras
Intyg efter genomgången utbildningBevaras
Kopior av examensbevisBevaras
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/närvaroGallras vid inaktualitet
Studerandes lösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Ansökningar från studerandeTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Systemansvarig antagningssystemet
Beslut om studieavbrott5 år efter beslutUtbildningsledare/administratör
Beslut om studieuppehåll5 år efter beslutUtbildningsledare/administratör
ExamensarbeteTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Om det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Bedömningsunderlag (LIA)Två år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Om det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Kunskapskontroller: tentamen (inkl försättsblad), betygsgrundande dokumentation som inte hämtats ut av studerandeTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Om det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Betygsammanställning (genomströmningsflik)Två år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Om det finns behov av att spara dokumentationen under längre tid, kontakta ditt dataskyddsombud.
Dokumentering av individuella samtal1 år efter avslutat intagUtbildningschef
Examens- och utbildningsbevisTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Utbildningsledare/Administratör
KursplanerTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Utbildningsledare
Protokoll inkl bilagor från ledningsgruppTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Utbildningsledare
Information som lämnat till studerandeSju månader efter avslutat intagUtbildningsledare/Administratör
Beslut från MYH (tillsyner och kvalitetsgranskningar)3 år efter beslutUtbildningsledare
Utvärdering av kurser och utbildningar tillsammans med handlingsplanerTvå år efter sista intagets slutdatum (examensdatum)Utbildningsledare/Administratör
Plan mot kränkande behandling10 år efter upprättad plan
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtycket upphört att gälla
AvtalKontrakt med APL-platser2 år efter avslutad utbildning
Uppdragsavtal med tillhörande villkorsbilaga10 år efter att konsultavtalet har upphörtRegional utbildningschef
LIA: Samarbetsavtal2 år efter avslutat intagUtbildningsledare/Administratör

Innehållsansvarig

Uppdaterad