Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen10 år
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagenBevaras
Beslut om disciplinära åtgärder 5 kap 7-13 §§ skollagenGallras vid läsårsslutSparas hos huvudmannen
Beslut om avstängning av elev10 årSparas hos huvudmannen
Interna utredningarKunskapsbedömning av nyanländ5 år
Viktiga dokumentDokumentation avseende extra anpassningar2 år efter avslutad utbildning
Protokoll från utvecklingssamtal2 år efter avslutad utbildning
Individuell studieplan2 år efter avslutad utbildning
Betyg efter prövningBevaras
Intyg efter valideringBevaras
Utdrag ur betygskatalogBevaras
Intyg efter genomgången utbildningBevaras
Kopior av examensbevisBevaras
Utskriven och signerad betygskatalogBevaras
Dokumentation gällande frånvaro/NärvaroGallras vid inaktualitet
Dokumentation gällande avbrott av kurs2 år efter att eleven avbrutit kursen
Elevlösningar av nationella prov3 år
Nationella prov och instruktionerSe Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2013:19) eller nederst på denna sidaVarierar beroende på ämne
Betygsgrundande uppgifter/provGallras vid inaktualitet
Plan mot kränkande behandling10 år
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter samtyckets upphörande
AvtalAvtal med APL-platser5 år

Innehållsansvarig

Uppdaterad