Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Staber

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedias organisation

Organisationsschema

Organisationsbilden är senast uppdaterad 2017-12-11. Hittar du något fel, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Segmentorganisation

Organisationsbilden är senast uppdaterad 2017-09-02. Hittar du något fel, klicka här och berätta vad som ska ändras.


 

Sedan 1 juli 2016 har AcadeMedia en ny organisation. Från den första juli har segmenten fått ökad tyngd, mycket av det arbete som tidigare gjordes centralt på AcadeMedia utförs nu av segmenten.

Allt eftersom AcadeMedia vuxit har behovet av en enklare och tydligare lednings- och styrningsmodell blivit allt mer tydligt. I arbetet med Färdplan 2020 har ett stort antal ledare involverats, i allt från djupintervjuer till enkäter. Färdplanen är AcadeMedias väg för att gå från att vara bra och störst, till att bli bäst och viktigast. För att bli det måste vi vara ledande på kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation.

Det finns en stor samsyn hos våra chefer och ledare, samt stabspersoner, kring det faktum att vår ledningsmodell ibland är otydlig, vi vet också att det sker en del dubbelarbete som en följd av detta. Otydligheten uppstår inte bara i skärningspunkten mellan koncern och segment, utan också mellan verksamheter och staber. Många enhetschefer har vittnat om att de ibland upplever sig ha flera och otydliga chefsnivåer, som inte alltid går helt i takt. Önskemålen om samordning, och mer samarbete, är många.

Våra enhetschefer, som leder det som är vår kärnverksamhet, behöver också få ett bättre och mer behovsanpassat stöd och enkla beslutsvägar att hantera. För att åstadkomma det behöver vi förändra vårt sätt att arbeta. Genom att samordna vissa funktioner inom segmenten kan vi också lära av varandra och utvecklas tillsammans.

Rent praktiskt innebär det att delar av det arbete som tidigare genomförts på koncernnivå från och med höstterminen 2016 kommer att utföras på segmentsnivå. Staberna flyttas alltså närmare de enheter och chefer de ska stödja. De staber som till stora delar flyttar från koncern till segment är HR, kvalitet och elevhälsa. Även andra staber kan dock komma att påverkas när segmenten tar över delar av de uppgifter som tidigare legat på koncernnivå.

Vi strävar efter liknande organisationer för alla fyra segment, men eftersom de har lite olika behov kommer de också att organisera sig lite olika.

För dig som vill läsa mer om hur de olika segmenten påverkas finns separata sidor där vi berättar vilka personer som kommer att göra vad i den nya organisationen.

För- och grundskolesegmentet

Gymnasiesegmentet

Vuxensegmentet

Koncernstaberna

Innehållsansvarig

Uppdaterad