Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Skolor kan få stöd i sitt närvarofrämjande arbete

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur man får elever som varit frånvarande länge att komma tillbaka till skolan är en fråga många brottas med. Det finns dock en fråga som är ännu viktigare att besvara – vilka faktorer är det som gör att en elev blir frånvarande och hur kan en skola gå från att vara reaktiv till att bli proaktiv?  

Det närvarofrämjande arbetet blir extra viktigt när pandemin sakta släpper sitt grepp om skolan. Många elever har studerat på distans under långa perioder – vilken påverkan kommer det att få framåt? 

-Det är för tidigt att säga, men de senaste veckorna har allt fler skolor hört av sig för att få stöd. En del upplever att de har hamnat lite snett i sina strukturer och processer eftersom mycket fokus har legat på åtgärdande insatser det senaste året, säger Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg på AcadeMedia Academy. 

Stöttar skolor
AcadeMedia Academy kan ge stöd till skolor som vill bli bättre på det närvarofrämjande arbetet. Maria Bivesjö menar att just väl fungerande strukturer och processer är en viktig förutsättning. 

-Det är väldigt få elever som vill sitta hemma, att inte gå till skolan är en lösning på ett problem för de här eleverna. Det är ändå lätt att börja leta efter förklaringar hos den frånvarande eleven men som skola är det viktigt att vända blicken inåt mot den egna verksamheten eftersom det ofta är där förklaringen finns, säger hon. 

Struktur och processer = kultur
Det är strukturerna och processerna på en skola som formar kulturen. Kulturen påverkar i sin tur attityder och hur lärare bemöter varandra och sina elever. Maria Bivesjö utvecklar: 

-Man säger ibland att “kulturen sitter i väggarna” men så är det naturligtvis inte. En kultur varken uppstår eller bibehålls av sig själv, den skapas och formas av hur vi organiserar vårt arbete, säger Maria Bivesjö. 

-Om det saknas bra strukturer och processer kan det leda till ökad stress och osäkerhet. Det kan i sin tur ha inverkan på hur vi bemöter varandra och hur vi tar oss an gemensamma utmaningar, som exempelvis ökad frånvaro. En mer genomtänkt mötesstruktur skulle därför kunna vara en viktig åtgärd för att få till ett mer framgångsrikt närvarofrämjande arbete, säger hon. 

Digitalt stödmaterial
AcadeMedia Academy har tagit fram stödmaterial för skolor som vill jobba med närvarolyftet. Baspaketet består av föreläsningsfilmer som medarbetare på skolor kan se och jobba med tillsammans.  

Sandra Haag, kvalitets- och utvecklingsansvarig inom AcadeMedias Praktiska gymnasieområde, har under våren 2021 jobbat med närvarolyftet tillsammans med sex av Praktiska Gymnasiets skolor som haft just ökad närvaro bland sina prioriterade utvecklingsområden. 

-Vi har utgått ifrån baspaketet i utbildningswebben på våra träffar och verkligen avsatt tid till fördjupning. Man behöver bryta ner teorin tillsammans för att se vilka kopplingar som finns mellan de olika delarna och till den egna verksamheten. I ett första steg har vi jobbat med en mindre grupp på varje skola och i nästa steg är det varje rektor som tar arbetet vidare, säger Sandra Haag. 

“Man måste vara enveten”
Punktinsatser under en termin räcker inte för att åstadkomma verklig förändring, menar Sandra Haag. 

-Man måste jobba envetet och långsiktigt med de här frågorna. Man måste våga titta på den egna skolans organisation och kultur, och skapa en samsyn kring uppdraget. Annars kommer man inte åt det som inte funkar och som kanske bidrar till att elever blir frånvarande, säger hon. 

-Det är tungt och jobbigt eftersom det ofta handlar om att förändra strukturer och synsätt. Det är också viktigt att medarbetare hjälper och stöttar varandra när någon inte följer det som gruppen kommit överens om. Samtidigt ska man hela tiden ha med sig att det inte är enskilda medarbetare som ska göra ett bättre jobb, det är organisationen som ska göra det tillsammans, säger Sandra Haag. 

Vilket stöd kan skolor få? 

Den rektor som vill ha stöd i det närvarofrämjande arbetet på sin skola kan kontakta AcadeMedia Academy academy@academedia.se 

Närvarolyftet bas – länk till modulerna i utbildningswebben. Delar av utbildningen finns också tillgänglig för rektorer som inte arbetar på någon av AcadeMedias skolor här