Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Detta gäller efter ledigheterna

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under ledigheterna har smittspridningen av covid-19 fortsatt att öka i landet. När vi nu börjar jobba igen är det viktigt att följa de rekommendationer som gäller. Tillsammans hjälps vi åt att skydda oss själva och varandra. Nedan finns en sammanställning av några av de rekommendationer och riktlinjer som gäller just nu. 

För alla medarbetare och chefer

– Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Det är viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig mot covid-19.

– Om man får symtom ska man stanna hemma och testa sig. Det gäller från förskoleklass och uppåt. Om man får ett negativt provsvar är man välkommen tillbaka till verksamheten när man känner sig frisk. Vid ett positivt provsvar följer man de instruktioner man får av vården. Mer information om vad som gäller vid sjukdom finns här.

– Alla som varit utomlands under ledigheten bör testa sig snarast efter ankomst till Sverige. Det gäller från förskoleklass och uppåt. I väntan på provsvar ska man vara särskilt försiktig och hålla avstånd. Är man symtomfri kan man komma tillbaka till verksamheten medan man väntar på provsvar. Det är viktigt att vara särskilt uppmärksam på symptom på covid-19 under 14 dagar från ankomst till Sverige. Här finns mer information om rekommendationer efter utlandsresa.

– När så är möjligt ska möten genomföras digitalt i början av vårterminen 2022. Syftet är att undvika att personer som inte träffas på daglig basis, möts. Detta gäller både externa och interna möten. Konferenser och andra typer av sammankomster ska hållas digitalt tills vidare.

– Resor i tjänsten ska endast göras om de definieras som synnerligen viktiga för att kunna utföra en arbetsuppgift. Beslut om en resa ska genomföras eller inte tas av närmaste chef.

Särskilt för medarbetare och chefer i skolan

– Utgångspunkten är att all undervisning ska ske på plats. När det är möjligt kan undervisningen ske utomhus, till exempel i idrott. Samlingar med stora grupper inomhus ska undvikas och i möjligaste mån ska man undvika att blanda olika klasser. Huvudmannen har även ett särskilt ansvar att förebygga smitta genom att exempelvis underlätta så att det är möjligt att tvätta händerna, och se över rutiner för städning och vädring.

– Öppet hus och Elev för en dag får genomföras på smittsäkra sätt. Mer information finns i riktlinjen.

– Råden om att arbeta hemifrån gäller inte för skolverksamheter, men huvudmän och rektorer ska ge förutsättningar för lärare och annan personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Det är viktigt att beslut om hemarbete fattas ur ett helhetsperspektiv, där behovet av antalet medarbetare som är på plats för att skapa en trygg och säker miljö har stor betydelse.

Särskilt för stabsmedarbetare

– Medarbetare på AcadeMedias staber ska, om de har arbetsuppgifter som kan utföras på distans, arbeta hemifrån. De personer som tidigare varit undantagna från denna regel, är även fortsatt undantagna. Det är viktigt att alla har en nära dialog med sin närmaste chef om både den fysiska och psykosociala arbetssituationen.

Läs mer

Alla AcadeMedias riktlinjer och rekommendationer: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/

Frågor och svar: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/fragor-och-svar/

Senaste nytt: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/uppdateringar-pa-informationssidorna-om-coronaviruset/