Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utvecklingsprogram

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academy arrangerar ett antal längre utvecklingsprogram för att främja chefsförsörjningen i AcadeMedia.

Talangprogrammet för blivande chefer

I höst 2021 startar, för sjunde året i rad, AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. Målgruppen för programmet är medarbetare med potential att bli ledare. Deltagaren är en person vi tror skulle bli en bra ledare inom AcadeMedia, som har visat drivkraft och en vilja att bli chef framöver. Den nominerade ska inte idag ha ett chefsuppdrag med personalansvar eller gå rektorsprogrammet. Medarbetare inom hela AcadeMedia kan bli nominerade av sina chefer.

Nomineringsprocessen 

Nomineringen för Talangprogrammet 21/22 är nu stängd.

Urvalsprocessen

När en person blivit nominerad bjuds hen in till att delta i en strukturerad urvalsprocess med tester och intervjuer. Under tiden för urvalsprocessen vill vi säkerställa att programmet verkligen blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Development Center

De som blir utvalda till Talangprogrammet för blivande chefer bjuds innan utbildningsprogrammet börjar in till ett Development Center. Syftet är att hjälpa deltagarna att identifiera styrkor och utvecklingsområden samt reflektera kring sitt eget sätt att agera. Metoden består av ett flertal olika moment där de nominerade bedöms utifrån i vilken utsträckning ett antal specificerade beteenden uppvisas. Vanliga ingående moment är arbetspsykologiska test, intervjuer samt simuleringsövningar i grupp eller enskilt. Som grund ligger AcadeMedias chefsprofil och vi tittar på samma egenskaper som vid en chefsrekrytering inom koncernen.

Vad innebär det att vara med i programmet?

För medarbetaren

Som deltagare i Talangprogrammet förbereds du inför ditt första chefsuppdrag genom att arbeta med ditt personliga och professionella ledarskap. Representanter från ledningen samt olika områdesexperter kommer att finnas på plats vid de olika tillfällena. Arbetet utifrån din egen målsättningsplan genomsyrar hela utbildningen, och du får en unik inblick i hur det är att arbeta inom AcadeMedia-koncernen. Metodiken varierar med allt från föreläsningar, litteratur och hemuppgifter till reflektioner i mindre grupper. Det kommer även att innebära arbete mellan utbildningstillfällena. Programmet pågår mellan sept 2021 till maj 2022 och innebär fyra träffar. Varje träff är två dagar. Därtill tillkommer tid för inläsning.

För närmaste chef

Som närmaste chef är du alltid viktig i din medarbetares professionella utveckling. För att talangen ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om ni håller regelbundna uppföljningar under programmet för att hjälpa talangen att omsätta kunskapen i sin vardag. Talangen behöver även öva sitt ledarskap och använda de färdigheter som hen lär sig under programmet, så det är bra om det finns möjligheter till att praktisera detta i vardagen.

Rent praktiskt är det viktigt att medarbetaren har möjlighet att delta vid alla utbildningstillfällen och kan genomföra programmet från start till mål. Deltagandet innebär även vissa kostnader i form av ev resor, logi (beror på hur Corona-situationen ser ut i höst) och kurslitteratur. Utbildningen avslutas med en examination där den närmsta chefens närvaro är viktig för att ta del av talangens utvecklingsresa.

Som närmsta chef till en talang kommer du att få mer information om programmet vid ett uppstartsmöte innan utbildningen börjar.

Om det pågående programmet

I år har 21 talanger blivit antagna till Talangprogrammet. Uppstarten sköts fram på grund av rådande omständigheter, men från och med februari 2021 är programmet igång. Talangerna kommer träffas digitalt och programmet avslutas med en examination där närmaste chef och ledning deltar.

Under programmets gång går talangerna igenom olika perspektiv på ledarskap (individ, grupp, organisation och omvärld), men varje tema genomsyras även av ett individanpassat arbete utifrån den egna utvecklingsplanen:

Strategiska utvecklingsgrupper

Under läsåret 19/20 startade AcadeMedia två strategiska utvecklingsgrupper. Gruppmedlemmarna är rektorer och andra chefer från alla segment som blivit bedömda i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP) för att vara redo för större/svårare uppgifter inom två år. Grupperna har fått varsitt område att fokusera på utvalt av AcadeMedias koncernledning. Årets områden har varit lärarförsörjning och hållbarhet. Gruppernas uppgift är att utifrån detta område sedan prioritera vad de utifrån ett verksamhetsperspektiv tror kan vara avgörande insatser för AcadeMedia att satsa på. De strategiska uppvecklingsgrupperna startar upp igen under läsåret 21/22.

Mentorprogrammet för seniora chefer

AcadeMedias mentorprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i koncernen. Att utmana och stimulera ledare, och att bidra till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare – med potential och driv att anta nya utmaningar – att mer medvetet förbereda sig för att axla ett nytt uppdrag inom koncernen. Kort sagt, att bidra till att säkra vår successionsordning.

Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer som är bedömda i AcadeMedias chefsbedömning (PRP), att vara redo för större/svårare uppgifter inom två år. Innan programmet start genomförs en gedigen antagningsprocess där adepterna till programmet väljs ut och matchats mot en mentor. Mentorsparen träffas löpande under sex månader med fokus på individuell ledarutveckling. Mentorprogrammet startar upp igen under 21/22.

Supportchefsprogrammet

AcadeMedia har över 200 medarbetare som arbetar i olika stöd- och supportfunktioner. Alla supportmedarbetare bidrar till att både säkra koncernens löpande drift, och att stödja och underlätta för de medarbetare som arbetar med vår kärnverksamhet, utbildning och undervisning. Under läsåret 19/20 startade AcadeMedia Academy Supportprogrammet för medarbetare och Supportchefsprogrammet. Programmen syftar till att stärka samhörigheten i organisationen, öka kännedomen om AcadeMedia som organisation samt bidra till medarbetare och chefers utveckling. Ledarprogrammet riktar sig till supportorganisationens ledare (chefer med medarbetaransvar). Programmet består av digitala seminarier vilka genomförs innan medarbetarprogrammets respektive träff. Detta möjliggör för alla ledare att dels vara insatta i det medarbetarna arbetar med under programmet. Dels skapar det förutsättningar att tillsammans med chefskollegor bearbeta frågor och dela erfarenheter kopplade till rollen som chef i AcadeMedia.

Här kan du läsa mer om uppstarten av Talangprogrammet 2019/2020 och här kan du läsa om en av talangernas ledarresa.

Innehållsansvarig

Uppdaterad