Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Utvecklingsprogram för blivande, nya och seniora ledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje läsår arrangerar AcadeMedia Academy ett antal längre utvecklingsprogram som riktar sig till blivande och befintliga ledare inom organisationen. De som får möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram har visat drivkraft och en vilja att utveckla sitt ledarskap. Genom de olika utvecklingsprogrammen får deltagarna bland annat fördjupa sin ledarskapskompetens, vidga sitt nätverk och dela erfarenheter med andra ledare samt skapa en bättre förståelse och trygghet för sitt eget ledarskap. Under läsåret 22/23 genomförs följande utvecklingsprogram:

  • Mentorsprogrammet för ledare
  • Mentorsprogrammet för seniora ledare
  • Strategisk utvecklingsgrupp
  • Talangprogrammet för blivande ledare

Mentorsprogram för ledare

Ett koncerngemensamt mentorsprogram för ledare. Programmet syftar till att stödja och stimulera både nya och mer vana ledare att utvecklas i sin roll samt att möjliggöra för etablerade ledare att bidra med sin kompetens i koncernöverbryggande sammanhang. Mentorer i programmet är etablerade ledare vilka är nominerade att delta samt bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP).

Alla deltagare i programmet (adepter och mentorer) träffas tillsammans vid tre seminarietillfällen under ett läsår. Däremellan möts respektive mentorspar löpande, med fokus på individuell ledarutveckling.

Både adepter och mentorer nomineras till programmet via Academys nomineringsformulär.

Mentorsprogram för seniora ledare

AcadeMedias mentorsprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i pågående samhällsutveckling. Innehållet utmanar och stimulerar ledare samt bidrar till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare med potential och driv att få en helhetsbild av hur vi arbetar med karriärutveckling inom koncernen. Mentorsprogrammet riktar sig till seniora chefer vilka är nominerade att delta samt bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP). Innan programmets start genomförs en gedigen urvalsprocess där adepter och mentorer till programmet väljs ut och matchas ihop.

Alla deltagare i programmet (adepter och mentorer) träffas tillsammans vid tre seminarietillfällen under ett läsår. Däremellan möts respektive mentorspar löpande, med fokus på individuell ledarutveckling.

Både adepter och mentorer nomineras till programmet via Academys nomineringsformulär.

Strategisk utvecklingsgrupp

Deltagarna i den strategiska utvecklingsgruppen bidrar med ett viktigt och verksamhetsnära perspektiv till AcadeMedias strategiska utveckling. De som får möjlighet att ingå i den strategiska utvecklingsgruppen har alla blivit nominerade att delta samt bedömda som högpresterande ledare i AcadeMedias chefsbedömningsverktyg (PRP). Gruppens uppgift är att utifrån olika områden utvalda av koncernledning prioritera vad de utifrån ett verksamhetsperspektiv tror kan vara avgörande insatser för AcadeMedia att satsa på, samt ge råd till koncernen om vägar framåt.

Den strategiska utvecklingsgruppen träffas vid tre schemalagda tillfällen som hålls av en processledare. Däremellan fördjupar sig gruppen inom utvalt ämne och genom diskussion och analys tar sig framåt i arbetet. Programmet avslutas med en presentation inför koncernledningen av de förslag som gruppen kommit fram till.

Deltagare nomineras till programmet via Academys nomineringsformulär.

Talangprogrammet för blivande chefer

Talangprogrammet riktar sig till medarbetare med potential att bli ledare. Medarbetare inom hela AcadeMedia kan bli nominerade av sina chefer, och ska vid nomineringen inte ha ett chefsuppdrag med personalansvar eller gå rektorsprogrammet. Genom en strukturerad urvalsprocess med tester och intervjuer säkerställer vi att programmets innehåll och design blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Talangprogrammet har årligen plats för cirka 25 deltagare som träffas vid fyra tillfällen under läsåret och programmet avslutas med en examination inför koncernledningen. Mellan de schemalagda träffarna förväntas deltagarna läsa kurslitteratur, genomföra övningar och ses (digitalt) för diskussion i sina respektive basgrupper. Talangprogrammet är ett gediget och uppskattat utvecklingsprogram som startar för åttonde gången hösten 2022.

Innehållsansvarig

Uppdaterad