Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utmärkelser 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år belönar AcadeMedia ledare och ett team som utmärkt sig särskilt i sitt ledarskap under året. AcadeMedia gratulerar de fem ledare/team som fick utmärkelser på Ledarforum 2022:

Vinnare i kategorin lärande
Pernilla Svensson, rektor, Vittra Landborgen

Vinnare i kategorin attraktivitet
Marcus Berglund, rektor, DBGY Göteborg Gårda

Vinnare i kategorin effektivitet
Per Häggman, utvecklingsdirektör, Plushögskolan

Vinnare i kategorin innovativ utveckling
Dan Hermanson, rektor, NTIG Nacka

Vinnare i kategorin team
Innovitaskolans rektorer

Läs mer om vinnarna här. Här kan du läsa mer om tidigare vinnare.

Mellan den 1-15 oktober 2021 kunde alla medarbetare inom AcadeMedia nominera. Utmärkelserna bygger på de mål och den värdegrund som AcadeMedias verksamheter arbetar efter långsiktigt. Klicka på kategorierna nedan för att se hur kriterierna ser ut.

Årets ledare – lärande

∙har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat avseende lärande och undervisning

∙är föredömlig när det gäller medarbetares delaktighet i utveckling av enhetens utbildning/verksamhet med tydliga arenor för medarbetare att tillsammans utveckla sin profession, utvärdera varandras insatser och lära av varandra

∙har skapat en god lärandekultur på den egna enheten med medarbetare som förenas i ett synsätt att alla kan lära och utvecklas

∙har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat

Årets ledare – attraktivitet

∙har på ett nyskapande sätt utvecklat och kommunicerat sitt erbjudande till både befintliga och blivande medarbetare

∙främjar nytänkande och innovativa idéer när det gäller att stärka och visa attraktionskraft

∙har på ett medvetet och systematiskt sätt verkat för utveckling och att stimulera sina medarbetares potential och engagera dem i enhetens utvecklingsarbete

Årets ledare – effektivitet

∙har utmärkt sig genom att bidra till fördelar inom olika områden avseende exempelvis samordnande av resurser, synergieffekter och/eller tvärprofessionella utbyten

∙har på ett effektfullt sätt tagit vara på AcadeMedias och/eller varumärkenas unika förutsättningar för att skapa gemensamt lärande

∙arbetar föredömligt för att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete, och att möjliggöra ständiga förbättringar i verksamheten

Årets ledare – innovation

∙vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare

∙agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet

∙skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar i och utanför verksamheten

∙ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader

Årets team – tillsammans är vi starkare!

∙teamet kännetecknas av ett gott samarbete samt en förenande och tillitsfull kultur

∙teamet har utmärkt sig genom goda resultat för lärande, sprungna ur ett tydligt gemensamt utvecklingsarbete

∙varje medarbetare i teamet har använt sin unika kompetens på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens effektivitet och framgång

∙teamet har tänkt innovativt tillsammans, vilket frigjort kraft och nya möjligheter i organisationen

∙teamet har skapat stolthet på arbetsplatsen och bidrar till att sprida upplevelsen om en attraktiv arbetsplats

Innehållsansvarig

Uppdaterad