Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets kommunikatör 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia står för pedagogisk mångfald och närvaro i hela utbildningskedjan. Vi har starka verksamheter, med tydliga varumärken och lokal utvecklingskraft. I linje med AcadeMedias strategi är årets kommunikatör en ledare som arbetar varumärkesstärkande, både på den egna enheten och som ansiktet utåt mot omvärlden.

Kriterier

Årets kommunikatör…

  • är en stark röst för framgångsrik skola och utbildning och intar på ett naturligt sätt en position som kunnig och seriös samtalspartner i debatten om framtidens skola och välfärd.
  • lyssnar aktivt på andra och förmedlar sina egna budskap klart och tydligt. Skapar äkta engagemang hos mottagaren.
  • engagerar och attraherar medarbetare, och är en framgångsrik förebild för både barn/elever/deltagare och medarbetare.

Finalister

Ingela Netz, rektor Parkskolan i Salem, Pysslingen

Motivering

Ingela Netz är en god förebild som ledare med fokus på mål och resultat. Hennes vision och målsättning handlar om att utveckla verksamheten genom att alla känner sig delaktiga och ansvarstagande. Hennes tydliga vision är att lära av varandra och skapa goda möjligheter för utveckling.

Ingela ligger i framkant i den digitala utvecklingen vad gäller rektorsrollen. Ingela använder sig av möjligheterna i det nya medielandskapet och har blivit en framgångsrik och synlig rektor, inte bara för sin egen skolas elever och personal, utan för alla och envar på nätet.

Ingela använder sin goda kommunikativa förmåga för ett samhällsengagemang i bred bemärkelse och är en självklar och inspirerande förebild både i den egna verksamheten, inom koncernen och i samhället i stort.

Catarina Higgins, rektor Plusgymnasiet Skövde

Motivering

Catarina Higgins är en modig och tydlig ledare som vågar prova nya vägar och kommunikativa arbetssätt för att nå bästa möjliga resultat.

Catarina har med framgång initierat och genomfört insatser med en tydlig kommunikationsstrategi som bidragit till att alltfler elever söker sig till skolans program. Hon har inspirerat sin personal att i högre grad kommunicera med ungdomar primärt via digitala kanaler.

Hon samarbetar aktivt och med stor framgång med föreningar, näringsliv och kommun och skolan syns ofta på många av externa evenemang.

Genom Catarinas värdefulla engagemang i samhällsdebatten bidrar hon till att både Plusgymnasiet och AcadeMedia uppfattas som en ansvarstagande skolaktör med elevernas bästa i fokus.

Kathy Dayvary, styrer (förskolechef) Espira Torshovdalen

Motivering

Kathy är en uppskattad ledare och duktig kommunikatör som tar tillvara medarbetarnas olika förmågor. Hon leder och driver förskolans utveckling framåt tillsammans med sina medarbetare och har goda resultat och medarbetare som trivs.

Kathy är en naturlig och skicklig talesperson i medierna och hon använder medierna för att effektivt föra ut sina budskap både om Espira i stort och det goda kvalitetsarbetet som sker på förskolan.  Hon är duktig på att använda sig av olika kanaler för att föra ut sina budskap.

Kathy har de senaste åren tagit emot många studiebesök både från Norge och från andra länder och är på så sätt en föredömlig representant för Espira, både nationell och internationellt.

Hennes kommunikation är rak och klar med ett glödande engagemang. Kathy inspirerar och motiverar sina medarbetare att vara stolta över sin verksamhet och med glädje berätta om den.

Därför är priset viktigt

Paula Hammerskog
Paula Hammerskog

”I dagens samhälle är kommunikationen en av de viktigaste delarna i all utveckling, och faktiskt även framgång. Det är bara genom att kommunicera det vi gör, det vi kan, och de insikter vi har, som vi kan närma oss vår vision, att vara en internationell förebild när det gäller resultat, kvalitet och nytänkande. Vi är ärliga, öppna och relevanta i inte bara i det vi säger, utan också i det vi gör.”

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia

Innehållsansvarig

Uppdaterad