Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets ledare 2017

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia vill vi fokusera på dem som driver vår kärnverksamhet – pedagogerna och de lokala cheferna – och skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att arbeta med lärande, kunskap och bildning. Därför vill vi lyfta årets ledare, som bygger, inspirerar och delar med sig av framgångsfaktorer.

Kriterier

Årets ledare…

 • har visat goda resultat över tid i den enhet/verksamhet som hen har varit ansvarig för.
 • ser en styrka i att både tillhöra det lokala varumärket och ingå i AcadeMedia.
 • har varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare.
 • har goda referenser från såväl chefer som medarbetare kring sitt ledarskap.
 • är en förebild för andra och genererar en god arbetsmiljö.
 • ser möjligheter till och arbetar för samordning med andra team. Är en förebild gällande teamarbete genom att agera som mentor, handledare eller på andra sätt stötta andra ledare i organisationen.

Finalister

Sandra Demander, förskolechef inom Pysslingen förskolor

Motivering

Sandra Demander är en motiverande och stöttande ledare med en tydlig vision för sitt ledarskap. För Sandra är barnen och barnens bästa i fokus, varje dag, hela året.

Hon har genom ett gediget kvalitetsarbete utvecklat sina enheter med goda resultat som följd. I sitt ledarskap är Sandra tydlig med sina förväntningar och hon arbetar mycket med att få medarbetarna att vilja växa och utvecklas i sina uppdrag. Sandra uppmuntrar alltid personalen att ta initiativ och prova nytt i strävan att utveckla verksamheten.

Sandra kommunicerar på ett tydligt och rakt sätt och får genom sitt stora engagemang sina medarbetare att arbeta vidare mot nya mål med hög måluppfyllelse.

Sandra Michols, skolledare Eductus Avesta

Motivering

Sandra Michols har genom ett tydligt och visionärt ledarskap vänt en negativ utveckling på Eductus i Avesta och fått medarbetarna att trivas och känna sig stolta.

Med prestigelöshet inför uppdraget och med stort fokus på det pedagogiska ledarskapet har Sandra initierat och drivit igenom ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till en ökad måluppfyllelse.

Genom sitt genuina intresse för människor i kombination med god förmåga att skapa framgångsrika team har Sandra visat prov på att hennes ledarskap även fungerar i tider när omvärlden och förutsättningarna för verksamheten förändras.

Sandra har även ett drivit ett framgångsrikt värdegrundsarbete där både elever och medarbetare har deltagit aktivt.

Cecilia Hansen, rektor Jorielskolan

Motivering

Cecilia Hansen har en gedigen erfarenhet som ledare och hennes målinriktade ledarskap kännetecknas av hög tillgänglighet, god samarbetsförmåga och stor lyhördhet inför olika behov, i kombination med en genuin förståelse för verksamheten och alla människor som verkar inom denna i olika roller och med olika uppdrag.

Cecilia är en uppskattad och driven och kompetent ledare, vilket inte minst avspeglar sig i flera års toppresultat i NMI – nöjd medarbetarindex. Hon har förmågan att se alla medarbetare och med stor tilltro till sin personal leder hon med både med hjärta och hjärna.

Utmaningar och behov som uppkommer på både en samhällelig nivå liksom inom skolan bemöts på bästa sätt genom att Cecilia utformat en organisation som tar till vara styrkor, kompetenser och förutsättningar på alla plan – övergripande som individuellt och personligt.

Hon visar ett stort engagemang och kämpar för allas lika rätt till rätt lärande utifrån vilka förutsättningar eleverna har. Cecilia leder med mod och passion med resultatet i fokus och är på så sätt ett föredöme för alla ledare inom koncernen.

Därför är priset viktigt

lisa”För att en verksamhet och alla dess elever/deltagare ska lyckas nå 100 % av sin mål vet vi att det lokala ledarskapet är helt avgörande. Våra lokala hjältar ska uppmärksammas och vi vill med detta pris visa för hela världen men även internt vilka fantastiska chefer AcadeMedia har.”

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

Innehållsansvarig

Uppdaterad