Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Årets ledare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia ser vi de lokala cheferna och deras medarbetare som hjältarna i vår organisation. Det är de som tillsammans skapar verksamheten. Med detta pris vill vi lyfta en ledare som kopplat till vår chefsprofil särskilt utmärkt sig i sitt ledarskap, och som gjort det möjligt att skapa en verksamhet präglad av mod, passion, balans, tillit och mångfald.

Årets vinnare

Stort grattis till priset som Årets ledare – Lars Ljungman, rektor på Rytmus i Stockholm. Läs en intervju med Lars här.

I år överraskades varje vinnare av AcadeMedias VD Marcus Strömberg. Samtliga vinnare hade fått information om ett internationellt studiebesök, men det var egentligen en förklädd Marcus Strömberg som ville dela ut pris.

Nominering till priset – Lars Ljungman

Lars är en ledare med fokus på elevers och medarbetares utveckling. Han skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och leder en mycket framgångsrik verksamhet.

Under Lars tid som rektor för Rytmus Stockholm har skolan vuxit kraftigt, samtidigt som den behållit sin ställning som Sveriges ledande musikgymnasium. I takt med att elevantalet ökat har skolan dessutom bibehållit höga resultat. Lars har byggt en mycket stabil verksamhet över tid – en full skola med nöjda elever och mycket stolta medarbetare.

Lars har en unik förmåga att få medarbetare på sin skola att växa och klara nya utmaningar och ansvar. Han leder genom ett medvetet delegerat ledarskap, vilket skapar stor delaktighet bland personalen.

Kriterier

Årets ledare…

  • har visat goda resultat över tid i den enhet/verksamhet som hen har varit ansvarig för.
  • har varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare – med goda referenser från såväl chefer som medarbetare kring sitt ledarskap.
  • är en förebild för andra och genererar en god arbetsmiljö med möjligheter till lärande och utveckling. Är också en förebild gällande teamarbete genom att agera som mentor, handledare eller på andra sätt stötta andra ledare i organisationen.
  • har sett möjligheterna i digitaliseringen och med framgång nyttjat dessa för att nå sina verksamhetsmål.

Därför är priset viktigt

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

Ledarskapet i AcadeMedia byggs på sju kompetenser; uppdragsfokus, affärsmässighet, personalledning, beslutsförmåga/konflikthantering, nytänkande, ansvarstagande och kommunikation.

För att en verksamhet och alla dess elever/deltagare ska lyckas nå 100 % av sin mål vet vi att det lokala ledarskapet är helt avgörande. Våra lokala hjältar ska uppmärksammas och vi vill med detta pris visa för hela världen men även internt vilka fantastiska chefer AcadeMedia har. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad