Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Starta anställning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lämna ett erbjudande

När du väl ska framföra erbjudandet, gör det personligen. Då kan du lättare förklara alla aspekter av ditt löne- och förmånspaket och kandidaten får möjlighet att ställa eventuella frågor. För att undvika missförstånd skriver du även ned ditt erbjudande skriftligen tillsammans med ingångslön, detaljer som titel, arbetsuppgifter, arbetsplats och så vidare.

Du kan med fördel använda förmånswebbens rekryteringsverktyg för att illustrera det samlade erbjudandet, där kan du ta fram en lättöverskådlig sammanställning av kandidatens lön, semester, pension och andra förmåner. Du hittar mer information om detta på sidan om förmånswebben.

Checklista vid anställning

  • Kontrollera semestervillkor och kollektivavtal
  • Särskilda bestämmelser för anställning av lärare och förskollärare
  • Vid anställning av chef ska förhandling med facket ha gjorts innan anställning (MBL-förhandling).
  • Välj anställningsform och registrera medarbetaren i personalwebben under Personalanmälan, där skriver du även ut medarbetarens anställningsavtal.
  • Boka in ett möte med medarbetaren där ni går igenom anställningskontraktet. Glöm inte att ta med våra internetriktlinjer och information om tystnadsplikt som ska läsas igenom av medarbetaren innan underskrift. Skicka gärna dessa till medarbetaren innan så att hen får läsa igenom dessa i lugn och ro. Här hittar du informationen om tystnadsplikt med utrymme för underskrift.

Anställningsformer

Provanställning

AcadeMedia rekommenderar att provanställning används vid en nyanställning. En provanställning kan vara i högst sex månader. Vid avslutande av anställning efter provanställning måste medarbetaren få besked om detta minst en månad innan provanställningsperiodens slut, varsel ska även lämnas till facklig organisation som medarbetaren tillhör minst 14 dagar innan anställningen upphör. Har en sådan underrättelse inte lämnats övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning.

En provanställning kan endast förlängas utöver den tillåtna tiden om det har skett ett avbrott, till exempel om medarbetaren har varit sjukskriven under en längre period under provanställningen. Denna kan då förlängas upp till sammanlagt maximalt sex månader.

Inom AcadeMedia tillämpas inte provanställning då en befintlig medarbetare söker tjänst inom en annan verksamhet inom koncernen. Undantag kan ske om det rör sig om ett helt annat arbetssätt eller pedagogik.

Tidsbegränsad anställning

Reglerna för de olika för AcadeMedias olika verksamheter skiljer sig åt, därför hänvisar vi hänvisar därför i första hand till det kollektivavtal som används i din verksamhet.

Tillsvidareanställning

Krav vid tillsvidareanställning

Endast lärare och förskolelärare med behörighet tillsvidareanställs. En lärare/förskolelärare som inte kan påvisa sin behörighet genom legitimation allra senast i samband med underskrift av anställningsavtalet ska endast anställas på begränsad tid om sex månader. För anställning på längre tid (högst ett år) krävs beslut hos huvudmannen.

Är det fråga om en tillsvidareanställning av en rektor eller förskolechef är det viktigt att ha följande i beaktande: Enligt skollagen ska samtliga rektorer och förskolechefer som huvudmannen anställer ha pedagogisk insikt som de ska ha skaffat sig genom både utbildning och erfarenhet. För att skärpa behörighetskraven innehåller nya skollagen dessutom skrivningar om att en rektor ska ha gått den nya rektorsutbildningen. Utbildningen ska påbörjas inom ett år från det att anställningen börjat och vara genomförd inom fyra år.

Från anställning till lön

I den här filmen kan du se hur processen från anställning till utbetald lön ser ut. Filmen är några minuter lång och avslutas med en checklista.

Innehållsansvarig

Uppdaterad