Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Språkcentrum

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finns information för dig som rektor på en grundskola eller gymnasieskola inom AcadeMedia. Den gäller dig som har elever med behov av studiehandledning på modersmål. Om du även har behov av modersmålsundervisning kan du kontakta Språkcentrum för att diskutera möjliga lösningar.

Vad är AcadeMedia Språkcentrum och studiehandledning på modersmål?

Andelen elever som har ett annat modersmål än svenska ökar på våra skolor. Det innebär att vi behöver organisera hur vi jobbar med kvalitativ studiehandledning på modersmål, för att dessa elever ska kunna tillägna sig undervisningen och nå så långt som möjligt.

AcadeMedia har därför startat AcadeMedia Språkcentrum under läsåret 2016/17. Det är en egen organisation som stöttar skolor genom att erbjuda elever med annat modersmål än svenska en kvalitativ studiehandledning på olika modersmål. AcadeMedia Språkcentrum arbetar med studiehandledning på skolor i Göteborg och Stockholm samt med fjärrhandledning mot skolor i övriga Sverige.

Språkcentrum har idag egna anställda studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska och sorani (centralkurdiska). De språk som erbjuds är kopplade till elevernas aktuella behov och uppdateras kontinuerligt.

För att säkerställa att AcadeMedia Språkcentrum håller en hög kvalitet på studiehandledningen genomför vi löpande uppföljningar av handledningen och Språkcentrum erbjuder alla medarbetare på skolor en genomgång av grunderna till en framgångsrik studiehandledning utifrån Skolverkets stödmaterial samt aktuell forskning.

En av grunderna till framgångsrik studiehandledning är samplanering med elev, undervisande lärare, mentor och/eller specialpedagog. AcadeMedia Språkcentrum öronmärker därför en del av studiehandledarnas tid till samplanering med aktuella lärare samt med aktuella elever.

Studiehandledning på skolan

När rektor beställt studiehandledning till en elev, eller till en grupp elever, så kopplar AcadeMedia Språkcentrum samman skolan med en studiehandledare med aktuellt modersmål. Handledaren schemaläggs med en ramtid ute på skolan och denna tid samplaneras sedan av studiehandledare och elev, aktuell lärare, mentor eller specialpedagog för att tydliggöra vilka elever som ska handledas vilken tid, på vilket sätt samt inom vilka kurser/ämnen.

Studiehandledning kan ske på olika sätt och ska kopplas till elevernas olika behov. Vid vissa tillfällen behöver eleverna studiehandledning under lektionstid i helklass, någon annan vecka behöver studiehandledaren arbeta i ett grupprum med en enskild elev eller en enskild grupp elever med förförståelse inför ett nytt moment eller område i ett ämne/kurs. Studiehandledningen kan också ske efter lektion eller efter föreläsningar på lektionstid för att fördjupa kunskaperna genom diskussioner på modersmål utifrån lärarens genomgångar, elevens nya förståelse av området samt elevens tidigare kunskaper och erfarenheter inom området. Även elevens mål och ämnens/kursers innehåll och bedömning kan behöva tydliggöras under studiehandledningstiden.

För att säkerställa att studiehandledningen har möjlighet att hålla hög kvalitet har studiehandledarna öronmärkt tid för samplanering med elev, undervisande lärare, mentor eller specialpedagog, beroende på vilken typ av planering som behöver göras. Planering kan bland annat ske via fysiska träffar, via mail, telefon, SchoolSoft eller Google-dokument.

Studiehandledning via uppkoppling

AcadeMedia Språkcentrum erbjuder studiehandledning via uppkoppling i form av fjärrhandledning till skolor utanför Göteborg och Stockholm.

När rektor beställt studiehandledning till en elev eller till en grupp elever, så kopplar AcadeMedia Språkcentrum samman skolan med en studiehandledare med aktuellt modersmål. Denna schemaläggs med en ramtid då studiehandledaren finns uppkopplad för eleverna i ett digitalt klassrum. Innehållet i denna ramtid samplaneras av studiehandledare med elev, undervisande lärare, mentor eller specialpedagog för att tydliggöra vilka elever som ska handledas vid vilken tid samt på vilket sätt och inom vilka kurser/ämnen. Planeringen kan till exempel ske via mail, telefon, uppkoppling, SchoolSoft eller Google-dokument.

Studiehandledning via uppkoppling kan ske till enskilda elever eller till en grupp elever antingen före, under och/eller efter lektionen precis på samma sätt som om studiehandledaren hade varit på plats på skolan. AcadeMedia Språkcentrum använder Google Hangouts vilket är en app i G-suites som skolorna har tillgång till genom sina Google-konton. Eleverna använder till exempel dator, Chromebook, iPad (via en app) eller smartphone (via en app) för att gå in i det digitala klassrummet för den schemalagda fjärrhandledningen. På skolan finns även en handledare på plats under fjärrhandledningen som stöd till eleverna vid eventuella frågor. (Enligt Gymnasieförordning 4a kap. Fjärrundervisning samt Skolförordning 5a kap. Fjärrundervisning.)

För att få hög kvalitet på fjärrhandledningen har AcadeMedia en gräns på fem elever i varje digitalt klassrum. Har skolan fler elever i en klass eller på skolan som behöver studiehandledning ska rektor beställa ytterligare fjärrhandledningstid för dessa.

Prislista och villkor

Varmt välkommen att klicka här för att beställa studiehandledning på modersmål. Priser och villkor hittar du i lila rutan högre upp på sidan.

Stödmaterial

AcadeMedia Språkcentrum har satt samman olika stödmaterial som ska stötta medarbetare och skolor i vårt gemensamma arbete att nå kvalitativ studiehandledning på modersmål. I lila rutan högre upp på sidan finner du därför en läsårsplanering inför läsår 2017/2018 med viktiga datum och processer. Det finns även ett exempel på hur ett flöde för studiehandledning på modersmål kan se ut från första beställning från AcadeMedia Språkcentrum till de kontinuerliga uppföljningarna och slutligen till de terminsvisa enkätutvärderingarna som genomförs av Språkcentrum. Flödet är ett exempel på hur studiehandledning kan bli en del av skolans befintliga rutiner men du som enskild rektor beslutar hur studiehandledning på bästa sätt blir en del av din skolas arbete mot högre måluppfyllelse. Vidare finns en samlad folder med allt material från AcadeMedia Språkcentrum. Denna PDF skrivs med fördel ut i folderformat och distribueras fritt till berörda personer. Materialet i foldern består till stor del av samma material som även finns att läsa här på hemsidan. Slutligen finns ett stödmaterial med tips till dig som rektor inför budgetering av studiehandledning till kommande läsår. Önskar du ytterligare stödmaterial eller om du har frågor är du välkommen att kontakta AcadeMedia Språkcentrum.

Kontaktuppgifter

AcadeMedia Språkcentrum
Box 2121, 403 13 Göteborg

Telefon: 010 – 142 14 14

Mail: sprakcentrum@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad