Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Språkcentrum

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 9 januari 2019 byter AcadeMedia Språkcentrum namn till Linguista och får en egen hemsida – www.linguista.se. Alla nya beställningar av studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och undervisning i moderna språk sker nu på www.linguista.se. Där finns också kontaktuppgifter och all information du som rektor behöver för att boka och planera in undervisning från Linguista.

Tidigare information från Språkcentrum/Linguista

På den här sidan hittar du information som gäller innevarande läsår för de skolor som redan får undervisning från Linguista. Till läsårsslutet kommer denna sida att släckas ner.

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål (Ämnesplan, Modersmål för gymnasieskolan, Skolverket).

Som ett led i att säkerställa att alla elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att stimuleras så långt mot utbildningens mål har AcadeMedia implementerat en organisation som stöttar både grund- och gymnasieskolor med fokus på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål – AcadeMedia Språkcentrum.

Organisationen arbetar på plats i Stockholm samt delvis på plats i Göteborg och kan även tillmötesgå elevers behov på andra skolor i Sverige genom fjärrundervisning.

Utöver fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning driver Språkcentrum även, tillsammans med gymnasiesegmentet, ett pilotprojekt under läsåret 2017/2018 med fokus på hur vi kan bedriva kvalitativ fjärrundervisning i moderna språk franska och tyska.

Till läsåret 2018/2019 kommer därför AcadeMedia Språkcentrum utöka sitt erbjudande om fjärrundervisning till att även innefatta moderna språk.

Stödmaterial

AcadeMedia Språkcentrum har satt samman olika stödmaterial som ska stötta medarbetare och skolor i vårt gemensamma arbete att nå högre måluppfyllelse. I lila rutan finner du därför en läsårsplanering inför läsåret 2018/2019 med viktiga datum och processer. Det finns även ett exempel på hur ett flöde för studiehandledning på modersmål kan se ut, från första beställning från AcadeMedia Språkcentrum, till de kontinuerliga uppföljningarna och slutligen till den enkätutvärdering som genomförs av Språkcentrum varje vårtermin. Flödet är ett exempel på hur studiehandledning kan bli en del av skolans befintliga rutiner men du som enskild rektor beslutar hur studiehandledning på bästa sätt blir en del av din skolas arbete mot högre måluppfyllelse. Vidare finns en samlad folder med allt material från AcadeMedia Språkcentrum. Denna PDF skrivs med fördel ut i folderformat och distribueras fritt till berörda personer. Materialet i foldern består till stor del av samma material som även finns att läsa här på hemsidan. Önskar du ytterligare stödmaterial eller om du har frågor är du välkommen att kontakta AcadeMedia Språkcentrum.

Innehållsansvarig

Uppdaterad