Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Avvikelseshantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sidan är under revidering

Det är viktigt för varje vårdgivare att ha en god kontroll över den egna verksamheten med system för att identifiera, rapportera, åtgärda och följa upp avvikelser och risker.

Rutiner ska finnas på varje hälso- och sjukvårdsverksamhet och ska följa Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9).

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig skada ska hanteras enligt följande:

  • Hälso- och sjukvårdspersonalen ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.
  • Vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.
  • Lex Maria kallas den bestämmelse i patientsäkerhetslagen som anger att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Innehållsansvarig

Uppdaterad