Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Journaladministration

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla vårdgivare är skyldiga att föra patientjournal. Det innebär att skolhuvudmän som är vårdgivare är skyldiga att se till att det förs patientjournal.
Journal upprättas i PMO genom import av klasslistor från SchoolSoft.
Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler. Syftet är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.

Patientjournalen är i första hand ett arbetsinstrument för skolsköterskan och skolläkaren och är bland annat ett underlag för att bedöma eventuella behov av uppföljning utifrån tidigare undersökningar. Det kan till exempel gälla uppföljning av en ryggundersökning som genomförts i den egna elevhälsan eller i en annan elevhälsa. Journalen är även en informationskälla för vårdnadshavaren och eleven. Den kan också utgöra ett underlag vid verksamhetsuppföljning, kontroller och tillsyn, i rättsliga sammanhang samt som källmaterial vid forskning och kvalitetssäkring. (Vägledning för elevhälsan, 2016)

Verksamhetschefen har bland annat ansvar för uppföljning av patientuppgifternas kvalitet och ändamålsenlighet och för att hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare är informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter. Den som för patientjournal ansvarar själv för de uppgifter han eller hon för in i journalen.

Se bifogade dokument för gymnasiesegmentets riktlinjer för administration av journaler.

Styrdokument

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.
Läs mer om Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40)

Patientdatalagen (2008:355) tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
Läs mer om Patientdatalagen (2008: 355)

Enligt 16 § i arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården i den egna kommunen.
Läs mer om arkivlagen (1990:782)

SKL hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler.

Vägledning för elevhälsan sida 58-62.

Innehållsansvarig

Uppdaterad