Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Remisser – underlag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för de olika typer remisser som kan vara aktuella att skicka från elevhälsans medicinska insats. Se bifogade filer i lila rutan.

Remiss från skolsköterska

  • Syn
  • Hörsel

Skolsköterska kan remittera till logoped i de fall elev har uttalssvårigheter enligt riktlinjer för logoped.

Remiss från skolläkare

Logopedutredningar

  • Riktlinjer Logoped

Underlag inför utredning av räkneförmåga, Talkliniken Danderyds sjukhus.

Neuropsykiatriska utredningar

Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (SLL)

Egenremiss

”Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting. Revideringarna av riksavtalet är främst en anpassning till den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den viktigaste nyheten i det reviderade avtalet berör möjligheten som den nya patientlagen ger att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra landsting. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att också gälla patienter som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.” (SKL, dnr 14/2135)

För vår verksamhet innebär detta att vi kan skicka remisser till privata aktörer för neuropsykiatriska frågeställningar. Elevhälsans medicinska insats kan göra ”egenanmälan” eller ”egenremiss” för att få neuropsykiatrisk utredning.

Utredningarna följer landstingens vårdprogram med fullständig psykologutredning, läkarbedömning samt återgivningar till föräldrar, skola och barnet själv. Skriv ”Egenremiss enligt riksavtalet” på remissen när skolläkaren remitterar till utredande enhet. Barn/elever och vårdnadshavare kan själv göra en anmälan för utredning.

Viktigt! Pedagogisk utredning ska göras och extra anpassningar ska sättas in och utvärderas även vid egenremiss.

Följande underlag ska bifogas remiss från skolans- pedagogisk kartläggning och läkarbedömning ska göras. Det finns dock inga krav på bifogade utredningar som till exempel psykologutredning.

För våra skolor i Stockholmsområdet finns aktörer som FUNKA Psykologi (www.funkapsykologi.se) och CEREB som tar emot egenremisser och remisser från elevhälsan. För skolor i Sundsvall och Göteborgsområdet finns bland annat mottagningen Modigo. Det kan remitteras dit från hela landet enligt riksavtalet men jag önskar att ni kollar i närområdet för era skolor vilka aktörer/mottagningar som finns om frågan är aktuell för era elever.

Riktlinjer för mottagande särskola

Skolverkets allmänna råd- Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Innehållsansvarig

Uppdaterad