Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Psykologiska insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stöd från centralt anställda skolpsykologer på distans hittar du här

Elevhälsans psykologiska insats på gymnasiet ska stödja elevhälsan på respektive skola. Liksom övriga delar av elevhälsan, arbetar skolpsykologen främst hälsofrämjande och förebyggande. Utifrån den aktuella skolans situation och behov, bestämmer skolpsykologen tillsammans med skolans rektor, hur psykologuppdraget skall komma att se ut på just er skola. 

Skolpsykologens arbetsuppgifter innefattar bland annat att: 

  • Verka stödjande för rektorerna.
  • Finnas med i utvecklingen av elevhälsans organisation och struktur. 
  • Delta på EHT som en stödfunktion till den övriga elevhälsan. 
  • Handleda elevhälsans personal i det ordinarie arbetet.
  • Ge utbildningsinsatser till eleverna, med syfte att främja den psykiska hälsan. 
  • Hålla kompetenshöjande utbildningsinsatser till skolans personal, med syfte att främja den psykiska hälsan hos eleverna. 
  • Handledning av lärare.
  • Handledning av heltidsmentorer. 

Elevhälsans psykologiska insats ska främst verka på organisations- och gruppnivå. Uppdraget innefattar ej enskilda bedömningar av specifika elever eller liknande. Det är av stor betydelse att skolpsykologens arbetsuppgifter är förankrade hos skolans rektor. 

Behöver du stöd är du varmt välkommen att ta kontakt via mail!

Lina Cohen
Psykolog, Stockholm & Norrland
lina.cohen@academedia.se

Pernilla Berggren
Psykolog, Skåne & VG-regionen
pernilla.berggren@academedia.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad