Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Specialpedagogisk insats grundskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Om specialpedagogisk kompetens

Den specialpedagogiska insatsen, specialpedagog och speciallärare, är en del av elevhälsan som arbetar för att stödja alla elevers utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsans specialpedagogiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella och individuella uppdrag, se mer på sidan 30-31 och 33 i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna. Specialpedagogisk kompetens tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska verksamheten efter olika elevers behov, se mer i Skolverkets allmänna råd.

Den specialpedagogiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • Samarbeta kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
  • Bistå den pedagogiska personalen i arbetet med att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen
  • Bistå den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar
  • Kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön
  • Kartlägga elevers behov av särskilt stöd
  • Genomföra pedagogiska utredningar tillsammans med ansvarig lärare
  • Utforma och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig lärare
  • Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer
  • Bistå ledningen med information och råd om frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa

Innehållsansvarig

Uppdaterad