Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar om nya förordningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya förordningar för skolor med anledning av coronavirus

Regeringen har beslutat om två nya förordningar som berör skolor, med anledning av spridningen av coronaviruset.

Förordningarna är följande

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 19 mars 2020.

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 13 mars 2020.

Nedan har AcadeMedia samlat de vanligaste frågorna och svaren om förordningen som beslutades den 13 mars.

 

En förordning är ett juridiskt bindande dokument och kan ses som en komplettering av en lag. Den lag just denna förordning kompletterar är skollagen.

Förordningen gäller förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Den gäller inte komvux och särvux, eftersom det inte finns samma reglering kring lärotider etcetera för dessa skolformer.

Förordningen är tidsbegränsad och gäller från och med den 16 mars 2020, till och med den 30 juni 2021.

Skolor får stängas om någon av följande punkter uppfylls:

 • Om en så stor andel av medarbetarna på en förskola eller skola är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet. Det är huvudmannen (alltså den som äger skolan) som beslutar, inte rektor.

 

 • Om en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare anser att det är en åtgärd som behövs för att motverka spridning av coronaviruset.

 

 • Om en skola ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168).

 

 • Om en huvudman stänger en skola som följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation inom skolområdet.

Ja, det är möjligt att flytta undervisningen. Huvudmannen kan besluta att elever vid en viss skola ska gå på en annan av huvudmannens enheter även i andra fall än som anges i skollagen.

Det blir också möjligt att samarbeta huvudmän emellan, man lägger då ut undervisning på entreprenad. Fritids och förskola har redan denna möjlighet i den normala lagstiftningen.

Rektorn får sätta betyg om den eller de lärare som annars ska besluta om betyg är frånvarande med anledning av coronaviruset.

När det gäller nationella prov har Skolverket redan idag rätt att besluta om tidpunkt för när proven ska genomföras, proven kan alltså flyttas om det anses nödvändigt. Därför behövs inga ändringar av befintliga bestämmelser i den delen.

Ja, förordningen säger att man kan göra undantag. Undantagen är:

 • I förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får utbildningen omfatta fler skoldagar under ett läsår eller fler timmar per dag, än vad som gäller normalt. Utbildningen får också förläggas till lördagar, söndagar och andra helgdagar.
 • I grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får utbildningen omfatta färre skoldagar per läsår. Utbildningen får också förläggas till andra dagar än måndag till fredag. Läsåret får börja eller sluta vid annan tid än vad som normalt gäller.
 • Lovskola i grundskolan får förläggas till annan tidpunkt än vad som gäller normalt.
 • I grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola får undervisningstiden i ett eller flera ämnen fördelas mellan stadier på ett annat sätt än som följer av timplanen för skolformen.
 • I gymnasieskola eller gymnasiesärskola får ett läsår omfatta fler eller färre veckor, eller färre skoldagar än normalt. Ett läsår får också börja eller sluta vid andra tider. Skolarbetet får förläggas till andra dagar än måndag–fredag och får fördelas på annat sätt under läsåret än som följer av i gymnasieförordningen.
 • Även en gymnasieskola som inte är eller har varit stängd får justera tidpunkten för läsårets start och slut. Detta om antagning av elever till gymnasieskolans nationella program inte är möjligt till ett läsår som börjar i augusti, på grund av åtgärder som har vidtagits enligt denna förordning.
 • Eleverna ska totalt sett få den garanterade undervisningstid de har rätt till.

Det är huvudmannen som fattar beslutar om alla eventuella förändringar av undervisningstiden.

Innehållsansvarig

Uppdaterad