Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs till eller av våra rektorer och enhetschefer om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt. 

Frågor om medarbetare

Redan beviljad semester kan arbetsgivaren rekommendera att ställa in. Ny semesterledighetsansökan för resan bör då avslås, se riktlinjer för resor. Är medarbetaren frisk vid hemkomst ska hen arbeta och är hen sjuk eller visar symtom ska hen vara hemma.

Skulle du varit på arbetet om enheten varit öppen arbetar du om möjligt hemifrån med lön. Arbetsgivaren kan dock tillfälligt omplacera dig till en annan enhet om behov finns.

Om du däremot är sjuk, så får du ersättning enligt ordinarie rutiner från arbetsgivaren och  Försäkringskassan.

Utifrån vårt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar behöver du som chef ta hänsyn till varje enskilt fall och lyssna in medicinsk expertis. Viktigt att du har en dialog med din medarbetare och gör anpassningar utifrån situationen. Be medarbetare kontakta sin behandlande läkare/vårdinstans för bedömning och förhållningssätt om den är osäker och vid behov få intyg/sjukskrivning om hen inte kan arbeta. Du som rektor/chef kan inte göra den medicinska bedömningen utan du får göra anpassningar baserat på bedömning från vården.

Ja, det krävs läkarintyg.

Ja, din medarbetare kan säga nej beroende på av vilken anledning vi skickar hem hen. Har medarbetaren varit utomlands i de drabbade regionerna eller uppvisar tydliga sjukdomstecken kan hen inte neka men om det är väldigt lindriga symptom så kan medarbetaren neka. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har luftvägssymtom (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Du som chef har ansvar för arbetsmiljön, både att undvika smittspridning och att hantera oro för smitta. Du kan besluta att medarbetare som vistats i ett av Folkhälsomyndigheten angivet riskområde stannar hemma från arbetet (eller på annat sätt utsatts för smittorisk), för att minska oro för smittspridning på arbetsplatsen. Ni kan komma överens om att medarbetaren arbetar hemifrån under inkubationstiden, med lön som vanligt.

Vi stänger inte av medarbetare, däremot kan medarbetare uppmanats att arbeta hemifrån med lön som vanligt.

Nej, enligt Folkhälsomyndigheten ska man vara på jobbet om man är frisk och man kan inte vara hemma på grund av oro att bli smittad. Viktigt att du har en dialog med din medarbetare.

Nej, medarbetaren ska ansöka om smittbärarpenning. Reglerna om smittbärarpenning innebär att den medarbetare som av läkare konstaterats bära på smitta, men inte är sjuk, och inte får komma till arbetsplatsen kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Om medarbetaren medvetet tar denna risk är det ekonomiska ansvaret också eget.

Om du som chef har en medarbetare som är berättigad till smittbärarpenning registrerar du, eller din medarbetare, sjukfrånvaro i Medvind. Därefter registrerar du som chef läkarintyget på servicewebben, LÖN, TID och ANSTÄLLNING, formulär SMITTBÄRARE. Löneavdelningen säkerställer sedan att löneavdraget blir korrekt. När din medarbetare är tillbaka i arbete friskanmäler hen sig i Medvind.

Det är rektor tillsammans med närmaste chef som avgör hur arbetet på skolan ska organiseras vid en eventuell stängning. Den generella regeln är att man arbetar om man är frisk även om skolan är stängd. Vid behov kan det betyda att visst arbete görs hemifrån.

Bedömning behöver göras på individnivå utifrån varje enhets förutsättningar. Rekommendationen är att ta höjd för behov av närvarande personal utifrån att flera på enheten insjuknar. Rektor själv behöver ha beredskap för eventuell egen sjukdom.

Vi har inte diskuterat att införa zoner i dagsläget. Vid befarad smitta på en enhet skall naturligtvis största försiktighet iakttas för att isolera smittan.

Planera in för frånvaro för medarbetarna men var medveten om att  situationen kan förändras snabbt. Slutligt godkännande måste ges utifrån den situation som råder då. Försäkra dig om att alla berörda förstår att det är så vi måste agera.

Nej, i dagsläget behöver medarbetare och elever ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att arbeta eller studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Vi godkänner alltså inte frånvaro eller distansundervisning av denna anledning. Vidare dialog tas direkt med rektor.

Elev eller medarbetare ska stanna hemma så länge man är sjuk plus två symtomfria dagar. Under hela perioden är man registrerad som sjuk och uppbär alltså sjuklön.

Regeringen har fattat beslut om att slopa kravet på läkarintyg den åttonde sjukdagen från och med den 13 mars. Detta gäller till och med den 31 maj 2020. Däremot gäller fortfarande regeln om läkarintyg från och med sjukdag 15 för att uppbära ersättning från Försäkringskassan. Det läkarintyget ska Försäkringskassan ha, precis som i vanliga fall.

Regeringen har tillfälligt slopat karensdagen, detta gäller mellan 11 mars – 11 maj 2020.

Medarbetare kommer att få ett ordinarie karensavdrag på sin lön. Medarbetaren behöver därefter ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Rutin för det är ännu inte klart. Läs mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När medarbetaren är tillbaka i arbete friskanmäler de sig i Medvind.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete i den mån det är möjligt. AcadeMedia kommer skyndsamt att göra detsamma för sina medarbetare på enheter som bedriver distansundervisning. Detta sker i takt med att distansundervisningen kommit igång och förutsättningarna för hemarbete är säkerställda av rektor. Observera att förutsättningarna kan skilja sig åt mellan skolor beroende på lokala omständigheter. Skolorna kommer därför vid behov att låta lärare som är centralt viktiga för verksamheten för distansutbildningen arbeta på skolan. Dessa undantag sker när det är nödvändigt och utifrån rektors bedömning.

Folkhälsomyndigheten uppmanar skolaktörer att hålla förskolor och grundskolor öppna. Academedia följer denna riktlinje vilket innebär att friska medarbetare i för- och grundskola ska fortsätta gå till sin arbetsplats om  rektor inte fattat annat beslut för den enskilde individen.

Medarbetaren måste ta en dialog med närmaste chef  om vilken typ av ledighet som kan komma i fråga. Föräldraledighet (ej VAB), semester eller obetald tjänstledighet. AcadeMedia bevakar om det kommer någon form av reglering från regeringen kring ersättning för denna typ av ledighet men i dagsläget 2020-03-20 finns ingen sådan lösning.

Om  en medarbetare  under en längre period eller vid mer än enstaka tillfällen kommer att vara den enda medarbetaren på arbetsplatsen bör chef göra en riskbedömning tillsammans med medarbetaren, och skyddsombud om sådant finns att tillgå, för att avgöra om det går att genomföra ensamarbete på arbetsplatsen på ett tryggt sätt. Det bör finnas tydliga direktiv för hur medarbetaren ska agera om något oförutsett händer.

Regeringen har fattat beslut om att slopa både kravet på läkarintyg till arbetsgivaren den åttonde sjukdagen och kravet på läkarintyg till Försäkringskassan från dag 15. Dock måste läkarintyg skickas in till Försäkringskassan om du fortfarande är hemma efter 21 sjukdagar.

 

Frågor om verksamhetsplanering

Information om riskgrupper hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer är att skolor ska hållas öppna tills annat meddelas ur ett smittskyddsperspektiv.

Vi stänger enheter på myndigheters uppmaning eller beslut. Vi stänger också enheter om vi på grund av personalbrist eller andra omständigheter inte kan garantera säkerheten eller verksamhetens drift på en acceptabel nivå i lokalerna (observera att vi inte själva ansvar för bedömning av smittspridning).

Om en skola/enhet skall stängas sker det i dialog mellan rektor/platschef och dennes chefer. Ytterst fattas beslut om stängning av enheten av segmentschef (huvudman) tillsammans med AcadeMedias kristeam. En rektor ska alltså inte på eget initiativ fatta beslut om att stänga en skola/enhet.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Som rektor behöver du planera för att driva och organisera verksamheten utifrån alternativa lösningar och arbetssätt (till exempel att arbeta hemifrån där det är möjligt eller ställa om för att driva verksamheten i mindre skala). Identifiera, avgränsa och prioritera för hur verksamhet ska hanteras utifrån de förutsättningar som gäller nu.

Om man är sjuk ska man sjukskriva sig oavsett befattning. Däremot kan vissa yrkesgrupper arbeta hemifrån medan andra inte har arbetsuppgifter som möjliggör distansarbete även i normalfall. En sjukskriven medarbetare får inte lön från arbetsgivaren oavsett befattning.

 

Eftersom smittskyddsorganisationen i vissa delar av landet nu har slutat testa misstänkta fall, kommer vi framöver inte att veta om en elev eller medarbetare är smittad av corona eller något annat virus vid sjukdom. Anledningen till att man har slutat testa är att vi nu har en allmän spridning av viruset.

Det är vår rekommendation att de föräldramöten som skulle äga rum i mars eller april skjuts upp till maj. I det fall att detta blir ett långvarigare utbrott av smittan så kommer vi ompröva vårt beslut när det gäller föräldramöten och i de fall det går kommunicera med vårdnadshavare på annat sätt.

Det är rektor tillsammans med närmaste chef som avgör hur arbetet på skolan ska organiseras vid en eventuell stängning. Den generella regeln är att man arbetar om man är frisk även om skolan är stängd. Vid behov kan det betyda att visst arbete görs hemifrån.

Vi utgår ifrån att verksamheten agerar självständigt så långt det är möjligt, det vill säga precis som vanligt.

Uppkommer läget då en enheten inte kan fungera utan att den får hjälp av en annan enhet, ska Krisgruppen kontaktas. I nuläget ska vi undvika att flytta elevgrupper till andra lokaler och därmed skapa nya grupper

Kan verksamheten inte fungera/drivas vidare utan att vi tar in externa vikarier, och på enheter där vi ändå inte ser att stängning är aktuell, kan det vara en hållbar lösning på kort sikt. Beslut sker i dialog med närmaste chef.

Ta in semesteransökningar och planera för semesterperioden men var tydlig att allt beror på hur detta utvecklas. All semester inom två månader ska arbetsgivaren neka, detta för att för att säkerställa bemanning.

Kontakta ansvarig närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas AcadeMedias krisgrupp.

Riskgruppen äldre personer är inte definierad av Folkhälsomyndigheten.

Är du osäker på din enhets städrutiner – kontakta ditt städbolag för att säkerställa de rutiner som finns. Vilken typ av lokalvård som behövs vid ett eventuellt utbrott behöver vi kontakta specialkompetens för i det läget.

Om ni anser att det finns behov av mer tvål och handsprit så köper ni det. Att ha en mycket god handhygien är ett av de bästa, och enklaste sätten  att förebygga smittspridning

Den 27 mars förbjöd regeringen allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Regeln handlar om att människor som inte brukar ses, enbart ska träffas i mindre grupper.

AcadeMedia avråder i nuläget samtliga medarbetare från att delta vid eller arrangera inresande fysiska möten och sammankomster med många deltagare. Fysiska möten med flera inresande ska också undvikas. Rådfråga din närmaste chef om du anser att det är viktigt att genomföra ett större möte den närmaste tiden.

Alla öppna hus eller motsvarande aktiviteter under mars månad ska ställas in på grund av Coronaviruset.

Vi stoppar tills vidare alla utbildnings/skolrelaterade utlandsresor för elever och medarbetare. Detta betyder att vi även stoppar resor till länder som ännu inte klassats som riskområden. De elever/medarbetare som idag är utomlands ska avbryta sitt uppdrag för att skyndsamt, men ordnat, ta sig hem till Sverige. Det finns en risk att inga fler utlandsvistelser blir av denna termin.

Vi måste som stor aktör i en samhällsbärande sektor följa de expertråd som ges från bland annat regering och Folkhälsomyndigheten. Just nu är rådet att hålla för- och grundskolor öppna. För att det ska fungera krävs att alla med symtom på luftvägsinfektion (även milda) stannar hemma tills de är helt friska samt två ytterligare dagar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska flytta över undervisningen till fjärr- och distansundervisning från 2020-03-18. AcadeMedia följer denna rekommendation för alla dessa utbildningar där det är möjligt.

Bland våra vårdnadshavare/föräldrar finns många individer som har jobb som är viktiga för att samhället ska fungera, som poliser, vårdpersonal och medarbetare inom omsorgen. Stängda för- och grundskolor får konsekvenser för flera sektorer i samhället som är absolut nödvändiga.

Vi har också många barn som inte har något tryggt hem att gå till under dagarna. Därför väljer vi att hålla våra för- och grundskolor öppna så länge riktlinjerna från myndigheterna inte säger något annat.

Ja, barn och elever kan fortsätta att själva ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Skolor som önskar gå över till tallriksservering har möjlighet att göra detta. Mer information om skollunch finns i våra tillfälliga riktlinjer för måltidsservering.

Nej, skolor arrangerar inte allmänna sammankomster och omfattas alltså inte av denna nya lag. Det gör de inte eftersom det är samma personer som kommer till förskolan och skolan varje dag.

 

Frågor om barn och elever

Ja. Alla barn och elever som har symtom på luftvägsinfektion (snuva, hosta, förkylning, ont i  halsen, feber) ska skickas hem i dagsläget, oavsett om de varit i ett riskområde eller inte. Om eleven har varit i ett land där smittan spridits ska eleven eller hens vårdnadshavare dessutom ta kontakt med sjukvården för eventuell provtagning. Det görs enklast via Vårdguiden, 1177.

Elever har rätt att vara i skolan, därför kan vi inte tvinga elever att gå hem. När det är möjligt bör vårdnadshavare kontaktas.

Ja, om Folkhälsomyndigheten inte kommer med andra direktiv och efter varje arbetsplats bedömning om lämplighet för prao.

För närvarande avråder vi från utflykter med barn och elever till offentliga rum såsom exempelvis till museum. Promenad till lekparker för lek utomhus går bra så länge vi tillämpar försiktighetsprincipen och inte låter barnen ingå i större folksamlingar.

Vi agerar inte på annat sätt än vid andra tillfällen då samma situation uppstår.

Det betyder att om vi på enheten anser att barnets allmäntillstånd är för dåligt för att vara på förskolan ber vi vårdnadshavare att hämta barnet.

Samma rutin som vanligt. Barn som blir sjuka under dagen på förskolan/skolan ska skyndsamt hämtas av vårdnadshavare (eller gå hem själva om de brukar göra det i vanliga fall).

Ja så länge det inte finns några andra direktiv  från Folkhälsomyndigheten. Gör dock en egen bedömning om lämpligheten och väg in eventuell oro från exempelvis vårdnadshavare.

Skolverket beslöt den 23 mars att ställa in resterande nationella prov för landets grund- och gymnasieskolor.  Skälet är enligt Skolverket att proven inte är möjliga att genomföra på ett likvärdigt sätt i den situation som nu råder. Skolorna måste i stället fokusera på att ge eleverna den undervisning de har rätt till, utifrån dagens mycket speciella situation.

Uppdaterades 17 mars kl 11.30

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och vuxenutbildningar ska flytta över undervisningen till fjärr- och distansundervisning från 2020-03-18. AcadeMedia följer denna rekommendation för alla utbildningar där det är möjligt.

AcadeMedias vägledning för hur fjärr- och distansundervisning utförs hittar du PÅ DENNA WEBBSIDA. 

Just nu finns ingen liknande rekommendation för för- och grundskolor. För dem gäller den särskilda förordningen beslutad av regeringen 2020-03-16. Förordningen gäller formellt enbart om en grundskola är stängd. Beslut om stängning fattas av huvudmannen.

Fjärr- och distansundervisning i grundskolan kan i särskilda fall ges till elever som av olika skäl inte är i skolan, även om skolan formellt är öppen. Dessa elever måste, tillsammans med sina vårdnadshavare, ta ett visst ansvar själva. De som är hemma ska få samma hjälp de normalt får för att inte komma efter i sina studier. Vi rekommenderar att friska elever på för- och grundskola är i skolan. Har man symtom (även lindriga sådana) på luftvägsinfektion ska man stanna hemma tills man är frisk, därefter ytterligare två dagar.

Här finns AcadeMedias nya riktlinjer för fjärr- och distansundervisning. 

Nej, i dagsläget behöver medarbetare och elever ett läkarintyg eller rekommendation från läkare om de har behov av att arbeta eller studera hemifrån på grund av anhörigas smittkänslighet. Vi godkänner alltså inte frånvaro eller distansundervisning av denna anledning. Vidare dialog tas direkt med rektor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad