Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vägledning – studie- och yrkesvägledning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En välorganiserad vägledning

Vägledning handlar om att eleven lättare ska förstå sig själv, få bättre kunskap om omvärlden och få styrka att kunna navigera mot en önskad framtid.

Alla elever ska i mål! För att möjliggöra att alla våra elever når målet med sin utbildning är studie- och yrkesvägledning ett av skolans många viktiga områden. Skolverket har utformat allmänna råd som fungerar som stöd vid planering och genomförande av studie- och yrkesvägledning (Arbete med studie- och yrkesvägledning, Skolverket). Tillsammans med övriga medarbetare på skolan kan studie- och yrkesvägledare hjälpa våra elever att skapa de bästa förutsättningarna för att fatta viktiga beslut om framtida studier och yrkesliv och på så sätt nå sina mål.

Vårt mål

AcadeMedia Väglednings övergripande funktion är att bidra till en kvalitativ och likvärdig studie- och yrkesvägledning. Målet med AcadeMedia vägledning är att fungera som ett samordningsorgan som initierar och stödjer utvecklingsarbetet av studie- och yrkesvägledning på huvudmannanivå. Målet är även att ge rektorerna stöd att organisera sin studie- och yrkesvägledning utifrån det lagstadgade uppdraget för säkerställa att alla elever på våra skolor får den studie- och yrkesvägledning de har rätt till.

Nätverk

För våra verksamma studie- och yrkesvägledare på gymnasiet finns nationella syv-nätverk. Genom nätverksmöten kan vi erbjuda kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte och för yrkesgruppen skapa en tillhörighet kopplat till sin profession.

Snacka med SYV

www.snackamedsyv.se startade hösten 2019 och erbjuder gratis studie- och yrkesvägledning online för grund- och gymnasieelever, vårdnadshavare samt vuxenstuderande. Den digitala vägledningen är öppen för alla inom målgruppen och erbjuder i dagsläget bokningsbara tider på vardagar via telefon, chatt eller videosamtal. Snackamedsyv.se bemannas av kvalificerade studie- och yrkesvägledare som arbetar med olika verktyg och metoder i vägledningssamtalet som är centralt.

Bemanning

För skolor inom AcadeMedia erbjuder vi stöd vid rekrytering och samordning. Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar på bemanning för skolor och företag utanför organisationen. Kontakta oss för vidare info.

Kontaktuppgifter

Evelin Löfvendahl, verksamhetschef AcadeMedia Vägledning.

Helen Salling Karlsson, samordnare AcadeMedia Vägledning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad