Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Främja

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt stimulera en livslång lust att lära. Barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras. Det främjande arbetet riktar sig till alla på förskolan.

En viktig uppgift är att förmedla och förankra respekt för våra grundläggande demokratiska värderingar. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser och därför är vuxna viktiga som förebilder. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång för gruppen.

Att främja allas lika värde och arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling:

Blankett för plan mot diskriminering och kränkande behandling finner du här.

Främja en tillgänglig förskola

Tillgänglighet i förskolan handlar om att anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barns behov.

Verksamheterna behöver vara tillgängliga utifrån att barn behöver:

  • utbildning anpassad efter rättigheter och förutsättningar
  • sociala relationer som är anpassade
  • anpassade pedagogiska strategier och stödstrukturer
  • rum för lärande som är anpassade, inne som ute

Specialpedagogiska Skolmyndighetens verktyg för en tillgänglig utbildning hittar du i rutan till höger. Läs mer på www.spsm.se

Innehållsansvarig

Uppdaterad