Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Snitz grundskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokument och blanketter samt riktlinjer för Snitz Grundskola åk 7-9. Följ i övrig metodbok EMI gymnasiet förutom de riktlinjer som specificeras på denna sida.

 

Hälsobesök årskurs 8

Inför hälsobesöket
Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 8 ett hälsobesök.
Information skickas ut till vårdnadshavare om syftet med besöket och vad som ingår i hälsobesöket genom lämpliga kanaler i skolan som veckobrev, Schoolsoft och skriftlig information med eleverna till hemmet.
Planera med pedagog dagar och tider för skolsköterskans hälsobesök.

Blanketter årskurs 8

 • Hälsouppgift årskurs 8, från vårdnadshavare
 • Hälsoenkät årskurs 8, från elev

Hälsobesöket innehåll
Samtal med elev om bland annat:

 • Upplevelsen av skolsituation och inlärning
 • Gymnasie- och yrkesval
 • Hälsoproblem
 • Kamratrelationer
 • Hemsituation
 • Pubertet
 • Matvanor och fysisk aktivitet
 • Tobak, alkohol och narkotika
 • Sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner
  Undersökning och bedömning av:
 • Längd
 • Vikt
 • Rygg
 • Vaccinationer
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Återkoppling av hälsobesöket ges på gruppnivå till rektor och EHT i samråd med rektor, samt vid behov på individnivå till elevhälsan med elev och vårdnadshavares samtycke.

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad