Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Lagar och riktlinjer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommuner och fristående skolor ska se till att det finns elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola och sameskola, enligt Skollagen 2010:800, 2 kap.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvaret för elevhälsans medicinska insatser. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den samlade elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Även om elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska det även vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök. Skolsköterskan och skolläkarens uppgift är att bistå skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som är viktiga för elevernas hälsa.

Regelverket för elevhälsa inom offentlig och privat regi

Skolsköterskor och skolläkare ansvarar för de medicinska insatserna inom elevhälsan. De grundläggande uppgifterna för arbetet regleras i skollagen. I skollagen står skrivet att huvudmannen för skolan ska anordna elevhälsa. Huvudmannen är därmed vårdgivare. För skolsköterskor och skolläkare i både offentlig och enskild regi gäller samma lagar och riktlinjer som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. IVO är tillsynsmyndighet.

Patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning, förbättra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården.

Patientlagen innehåller många bestämmelser om patientens ställning som redan tidigare finns i andra lagar. Den innehåller också större förändringar och förtydliganden jämfört med gällande lagstiftning, bland annat:

 • Invånare får möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige.
 • Invånare får möjlighet att lista sig på en vårdcentral och välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting än hemlandstinget.
 • Vårdgivarnas prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Detta innebär att landstingen inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting.
 • Vårdens informationsplikt mot patienten utökas och information till patienter ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.
 • Patienter får utvidgad möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.

Bestämmelser om barns inflytande över sin egen vård införs i lagen.

Om patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Hälso- och sjukvårdslagen

Elevhälsans medicinska insatser är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras i Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.

Detta innebär att den skall särskilt:

 • Vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
 • Vara lätt tillgänglig,
 • Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef med ansvar för verksamheten och kvalitén, med ett ledningssystem som dokumenteras, följs upp och utvecklas. Verksamhetschefen uppdrar i sin tur sådan befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter som, bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter, Lex Maria, smittskyddslagen, etcetera av en särskilt utsedd chefsöverläkare, i detta fall skolöverläkare.

Verksamhetschefen är den person såväl tillsynsmyndighet som elever, föräldrar och personal ska kunna vända sig till gällande frågor som rör elevhälsans medicinska inriktning.

Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och reglerar vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Patientdatalagen

Från 1 juli 2008 har för hälso- och sjukvårdspersonalen en ny Patientdatalag ersatt tidigare gällande Patientjournallag och Dataregisterlag.

Lagen innehåller många nya och viktiga bestämmelser, bland annat om utlämnande av journaluppgift genom direktåtkomst, om inre sekretess, om sammanhållen journalföring och patientens inflytande i dessa sammanhang och om bestämmelser för elektronisk åtkomst och om utlämnande vid så kallad direktåtkomst.

En viktig del i lagen är att vårdnadshavare inte ska kunna spärra uppgifter om sina barn. Däremot kan varje vuxen patient spärra uppgifter om sig själva. Vårdnadshavare ska inte kunna undanhålla viktiga uppgifter om sina barn i förhållande till andra sjukvårdsmyndigheter.

Arbetsmiljölagen

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Där finns 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever och alla anställda och elever har rätt till en bra arbetsmiljö. Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Reglerna ska tillsammans göra att skolan är en god studie- och arbetsmiljö.

Arbetsgivaren i skolan ska ta hänsyn till behov och önskemål från elever och personal och finna lösningar som gynnar alla grupper. Därför är det viktigt med en helhetssyn på skolan.

Allas kolor ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Rektor ska bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan med personalen och eleverna.

Om någon elev råkar ut för ohälsa eller olycksfall i skolarbetet eller något allvarligt tillbud inträffar ska rektor utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Här bör elevhälsan bistå rektor.

Skollagen

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

I Skollagen 2010:800 2 kap. § 27-28 regleras skolsköterskans arbete med hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Arkivlagen

Enligt 16 § i arkivlagen får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om arkivvården i den egna kommunen.
Läs mer om arkivlagen (1990:782)

Innehållsansvarig

Uppdaterad