Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Psykologiska insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan läsåret 20/21 arbetar skolpsykologerna inom centrala elevhälsan riktade mot de olika gymnasieområdena, genom arbete mot både ledningsgrupp och skolor. Elevhälsans psykologiska insats ska främst verka på organisations- och gruppnivå, utifrån ett tydligt främjande och förebyggande perspektiv. Uppdraget innefattar även att finnas som stöd till rektorer och EHT i det generella elevhälsoarbetet och enskilda elevärenden. Det är av stor betydelse att psykologens arbetsuppgifter är förankrade hos skolans ledning.

Aktuell insats från skolpsykolog för kommande termin beslutas med skolans rektor genom enskilda uppstartssamtal  vid terminsstart. Varje enskild rektor beslutar i vilken omfattning och frekvens skolpsykolog skall finnas med i verksamheten och elevhälsoarbetet. Det finns tre olika nivåer att välja bland, utifrån behov och önskemål: 

Tjänstegrad psykolog 1-2% -Digitalt
Obligatoriska insatser (ska):

 • Uppstartssamtal vid läsårsstart rektor och psykolog
 • EHT 2 ggr per termin
 • Konsultation vid behov

Tjänstegrad psykolog 2-3%- Digitalt/På plats
Obligatoriska insatser (ska):

 • Uppstartssamtal vid läsårsstart rektor och psykolog
 • EHT 2 ggr per termin
 • Konsultation vid behov

Exempel på övriga insatser inom ramen för tjänst:

 • Handledning till personal
 • Stöd i främjande och förebyggande arbete digitalt och på skola

Tjänstegrad psykolog 4-4,5%- Digitalt/ På plats
Obligatoriska insatser (ska):

 • Uppstartssamtal vid läsårsstart rektor och psykolog
 • EHT 2 ggr per termin
 • Konsultation vid behov

Exempel på övriga insatser inom ramen för tjänst:

 • Handledning till personal
 • Stöd i främjande och förebyggande arbete digitalt och på skola
 • Kompetensutveckling

Vid behov av utredande och åtgärdande individinsatser används bemanning från ramavtal

Psykologiska insatser riktade till GO beslutas i samråd med aktuell ledningsgrupp. Psykolog tillsammans med skolchef och rektorer beslutar om främjande och förebyggande insatser för skolorna. 

Gymnasieområde, övergripande nivå:

 • Deltagande på ledningsgruppsmöten
 • Deltagande på rektorsmöten
 • Planering för gemensamma insatser på GO-nivå, exempelvis Elevhälsans dag, elevhälsoplan, PIL. 
 • Rektorsavstämningar med skolchefer

Vi strävar efter att möta skolornas behov och erbjuder en god flexibilitet, inom ramen för den nivå som skolan är tecknad för. Psykologernas uppdrag innefattar skolor i hela Sverige. För att nyttja tiden på bästa sätt där varje skola får maximal tillgång till psykologerna så sker de flesta möten digitalt, via Google Meet eller Microsoft Teams. 

Tillsammans med rektorer och skolledning utarbetar vi de insatser som passar er allra bäst!

Vid behov av psykologutredning av elev hänvisar vi till ramavtal för elevhälsan. Du hittar våra ramavtal här

 

Lina Cohen
GO Kreativa & GO DBGY
lina.cohen@academedia.se

 

 

Pernilla Berggren
GO Praktiska & GO Teoretiska
pernilla.berggren@academedia.se

 

 

 

Frej Stansvik 
GO NTIG & GO DBGY
frej.stansvik@academedia.se

Annika Alvasdotter
GO Teoretiska

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad