Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Psykologiska insatsen gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Elevhälsans psykologiska insats ska främst verka på organisations- och gruppnivå. Det är av stor betydelse att psykologens arbetsuppgifter är förankrade hos skolans ledning. Uppdraget innefattar ej enskilda bedömningar av specifika elever eller liknande.  

Gymnasieområde

Centrala elevhälsans psykologer kommer från och med läsåret 20/21 att arbeta övergripande för de olika gymnasieområdena, för att utveckla ett fortsatt främjande och förebyggande arbete anpassat till den specifika elevgruppen inom respektive gymnasieområde. Detta sker i samarbete med respektive ledningsgrupp. Genom att finnas med på ett tidigt stadie kan psykologerna vara behjälpliga i att identifiera behov och utforma insatser. 

Skolnivå

De skolor som har önskat ta del av en central skolpsykolog kommer att ha direkt kontakt med respektive psykolog. Arbetet tar avstamp i ett enskilt möte mellan rektor och psykolog i syfte att kartlägga skolans styrkor och behov. Således kan  främjande och förebyggande insatser för olika skolor identifieras och planeras. Samverkan sker också med övrig personal inom EHT. 

Psykologens arbete innefattar bland annat att: 

 • Delta i det övergripande arbetet gällande främjande och förebyggande insatser inom respektive gymnasieområde.
 • Finnas med i utvecklingen av elevhälsans organisation och struktur.
 • Verka stödjande för rektorerna.
 • Delta i arbetet gällande främjande och förebyggande insatser på skolnivå. 
 • Delta i skolans EHT-arbete. 
 • Handleda elevhälsans personal.
 • Handleda övrig personal vid behov.
 • Utbildningsinsatser till personal. 

Psykologernas uppdrag innefattar skolor i hela Sverige. För att nyttja tiden på bästa sätt där varje skola får maximal tillgång till psykologerna så sker de flesta möten digitalt, via Google Meet eller Microsoft Teams. 

Vid behov av psykologutredning av elev hänvisar vi till ramavtal för elevhälsan. Du hittar våra ramavtal här

 

Lina Cohen
GO Kreativa & GO DBGY
lina.cohen@academedia.se

 

 

Pernilla Berggren
GO Praktiska & GO Teoretiska
pernilla.berggren@academedia.se

 

 

 

                          Frej Stansvik 
                            GO NTIG
frej.stansvik@academedia.se

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad