Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hälsobesök gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det enskilda samtalet med gymnasieeleven kan i första hand utgå från vad eleven själv uppfattar som angeläget. Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar. Elever som påbörjar vissa gymnasieprogram kan behöva särskilda bedömningar och undersökningar.

Blanketten Hälsoenkät lämnas ut till elev inför planerat hälsosamtal gärna i samband med inbjudan för att få en så aktuell bild som möjligt inför hälsosamtalet.

Hälsobesökets innehåll

Samtal med eleven om bland annat:

 • Upplevelsen av skolsituation och inlärning
 • Hälsa utifrån ett yrkesmedicinsk perspektiv på vissa gymnasieprogram, eventuellt tillsammans med SYV
 • Kamratrelationer
 • Hälsoproblem
 • Hemsituation och eventuell oro
 • Matvanor och fysisk aktivitet
 • Tobak, alkohol och narkotika
 • Sexualitet, preventivmedel och förebyggande av sexuellt överförbara infektioner

Undersökning och bedömning av:

 • Längd
 • Vikt
 • Rygg
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel).
 • Vaccinationer

Återkoppling av hälsobesöket ges på gruppnivå till rektor och EHT i samråd med rektor, samt vid behov på individnivå till elevhälsan med elevs samtycke.

Det kan behövas ytterligare insatser inför en del arbetsplatsförlagt lärande (se sidan APL och Specifika Hälsoundersökningar).

Kunskapsstöd

Att samtala med barn- Socialstyrelsen

Bedöma barns mognad för delaktighet- Socialstyrelsen

Mognadsbedömning för barns delaktighet- Kunskapsguiden

Relaterade länkar

Hälsokrav i olika yrken

Framtid.se – Yrken

Kunskapsguiden.se

UMO

FrågaChans.nu

Jag vill veta

Orosanmälan.se

Länkar till bildbank för stöd i samtal

KomHIT- Kommunikationsstöd för människor på flykt

StoCKK information och material

Picto-Selector

…och Google.

Innehållsansvarig

Uppdaterad