Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – barn och elev

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samtliga barn, elever och vuxendeltagare som går i skola eller deltar i verksamhet som AcadeMedia bedriver och som inte har försäkring från kommunen där skolan ligger/sin hemkommun eller den som är beställare av verksamheten (myndighet eller verk).

Från terminens start dygnet runt, året om, fram till den 1 september det år när eleven går ut grund- eller gymnasieskola.

Försäkringen gäller på väg till och från samt under utbildningen/verksamheten.

Försäkringen omfattar olycksfallsskador (kroppsskada genom plötslig, yttre, ofrivillig händelse). Alltså inte för sjukdom eller andra långsiktiga problem (såsom ryggont eller dylikt).

Exempel: Stuntkörning med crossmotorcykel eller ridning på öppet hus. Eleven är försäkrad eftersom det är en skolaktivitet. Eftersom det är vår verksamhet och vi som arrangerar evenemanget gäller försäkringen även för detta trots att det inte normalt ligger inom våra verksamhetsramar.

Försäkringen ersätter kostnader för vård, merkostnader i samband med olycksfallet och vården (exempelvis taxiresa till vårdinrättningen och i vissa fall även till skolan), engångsbelopp vid invaliditet. Se mer i försäkringsbrevet.

Endast om det även skett en olycksfallsskada, alltså en fysisk skada. Då kan även egendomen ersättas. Om inte så är det hemförsäkringen för eleven som normalt gäller. Notera att till egendom räknas endast kläder, glasögon samt hörapparat.

Försäkringen gäller i hela världen, dock under resa som längst i 12 månader. Viktigt är dock att det även finns reseförsäkring för eleven.

Varje år rapporteras samtliga skolor/verksamheter in till AcadeMedias försäkringsbolag och försäkringen gäller sedan för elever vid dessa verksamheter. Nystartade eller nyförvärvade verksamheter under året omfattas automatiskt i tre månader så länge de anmäls in till försäkringsbolaget inom denna tidsfrist.

I första hand så är det alltid elevens hemförsäkring som skall gälla för dessa skador. Om en annan elev orsakat skadan så kan den elevens hemförsäkring användas för skadan, eftersom eleven kan ha ett skadeståndsansvar till den andra eleven. Skolan är normalt endast ansvarig för skadan om man kan säga att skolan brustit i sin uppsyn/omsorg.

Bara om operationen kommer av ett olycksfall som elevförsäkringen omfattar. Annars finns ingen försäkring. För svar om skolan är skyldig att ombesörja skolskjuts, kontakta juridisk rådgivning inom AcadeMedia.

Elevolycksfallsförsäkringen gäller även vid resa. I första hand bör dock eleven använda sin egen reseförsäkring genom hemförsäkringen.

Är det en resa anordnad av skolan så gäller även AcadeMedias tjänstereseförsäkring för skador som uppstår på resan.

Det finns inget försäkringsskydd som AcadeMedia tecknat för detta, utan det är elevens hemförsäkring som denne får vända sig till.

Normalt så är det elevens hemförsäkring som kan hjälpa till, eftersom eleven själv oftast ansvarar för skadan. Om skolan brustit i sin tillsyn så kan dock även skolan ha ett ansvar. Om ett krav ställs mot skolan så skall det anmälas till AcadeMedias ansvarsförsäkring.

Om eleven orsakar en skada och krav ställs mot skolan så har AcadeMedia en ansvarsförsäkring för detta. Normalt skall dock det företag som tar emot eleven ha tecknat egna försäkringar för sin verksamhet och de skador som kan uppstå. I första hand skall dessa försäkringar användas. Se försäkringscertifikat under försäkringsbevis.

Det är Trygg-Hansa och vår ansvarsförsäkring som gäller vid dessa skador. Skadan skall i första hand anmälas till praktikföretagets försäkring, för att sedan skickas som krav mot AcadeMedia och då anmälas in under vår ansvarsförsäkring för elever under praktik (hos Trygg-Hansa). Obs: notera att vår självrisk är ca 88 000 Kr.

Elevförsäkringen ersätter endast om det skett en olycksfallsskada, alltså en fysisk skada. Då kan även egendomen ersättas. Har det inte uppstått någon skada på eleven, utan endast på glasögonen, går det därmed inte att få ersättning genom vår olycksfallsförsäkring. Då är det elevens hemförsäkring som skall gälla för dessa skador.

Om en annan elev orsakat skadan så kan den elevens hemförsäkring användas för skadan, eftersom eleven kan ha ett skadeståndsansvar till den andra eleven. Skolan är normalt endast ansvarig för skadan om man kan säga att skolan brustit i sin uppsyn/omsorg.

Dock är det alltid upp till er själva att avgöra om ni vill ersätta eleven/personalens egendom, alt stå för kostnaden för eleven/personalens självrisk. Normalt brukar självrisken vara 1 500 SEK.

Om eleven har agerat vårdslöst och orsakat skadan så kan eleven ha ett ansvar att ersätta skadan. Eleven kan då använda ansvarsförsäkringen i sin hemförsäkring för såväl bedömningen av ansvaret samt för att betala skadan (dock med självrisk om normalt 1500 SEK). Den anställdes egen hemförsäkring eller försäkring från telefonförsäljaren (om sådan finns) kan också ersätta skadan. Under hemförsäkringen så krävs dock normalt allrisk/drulleförsäkring för att man skall få ersättning.

Dock är det alltid upp till er själva att avgöra om ni vill ersätta eleven/personalens egendom, alternativt stå för kostnaden för eleven/personalens självrisk. Normalt brukar självrisken vara 1 500 SEK.

Om en annan elev orsakat skadan så kan den elevens hemförsäkring användas för skadan, eftersom eleven kan ha ett skadeståndsansvar till den andra eleven. Detta blir ju dock inte möjligt om man inte vet vem som har gjort det. Skolan är normalt endast ansvarig för skadan om man kan säga att skolan brustit i sin uppsyn/omsorg.

Dock är det alltid upp till er själva att avgöra om ni vill ersätta eleven/personalens egendom, alt stå för kostnaden för eleven/personalens självrisk. Normalt brukar självrisken vara 1 500 SEK.

Elevförsäkringen ersätter endast om det skett en olycksfallsskada, alltså en fysisk skada. Då kan även egendomen ersättas. Har det inte uppstått någon skada på eleven, utan endast på kläder, går det därmed inte att få ersättning genom vår olycksfallsförsäkring. Då är det elevens hemförsäkring som skall gälla för dessa skador.

Innehållsansvarig

Uppdaterad