Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – verksamhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi har fått ett krav från föräldrar efter att en elev skadat sig, vad gör vi?

Eleven skall få ersättning från elevolycksfallsförsäkringen i första hand. Finns det något ytterligare krav från föräldrarna så skall det anmälas på Academedias ansvarsförsäkring. Därefter utreder försäkringsbolaget om det finns något ansvar för Academedia och betalar ersättning (om kravet överstiger självrisken).

Fastighetsägaren kräver ersättning från oss för en skada på skolan, vad händer?

Skadan skall anmälas under Academedias ansvarsförsäkring, som utreder om det finns något ansvar och betalar kravet med avdrag för självrisken.

Skolan har fått ett krav från ett företag där elev har gjort praktik, finns det någon försäkring för detta?

Ja, Academedias ansvarsförsäkring omfattar skador som eleven orsakar vid praktik OM Academedia har ett juridiskt ansvar för skadan. Företaget skall i första hand använda sin egen försäkring för att få skadan åtgärdad. Därefter kan de ställa krav på sin självrisk till Academedia.

Efter en brand så har skolan drabbats av diverse merkostnader för mat, övertid etc. Går det att få ersättning för detta?

Academedia har en extrakostnadsförsäkring som, efter en egendomsskada såsom brand, vatten eller inbrott, lämnar ersättning för nödvändiga merkostnader i syfte att upprätthålla verksamheten. Viktigt är dock att dokumentera dessa kostnader samt om möjligt stämma av dessa med skadehandläggaren hos försäkringsbolaget.

Kan vi låna ut våra lokaler till föreningar eller elever som vill ha verksamhet på kvällar och/eller helger?

Kontrollera i första hand detta med er fastighetsvärd.

Academedias försäkringar för egendom gäller med vissa säkerhetsföreskrifter som anger vissa förutsättningar för att skadan skall ersättas. Om de som lånat lokalen orsakar skada eller glömmer att låsa lokalen finns risk att skadan inte ersätts genom Academedias försäkring.

Innehållsansvarig

Uppdaterad