Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – verksamhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Eleven skall få ersättning från elevolycksfallsförsäkringen i första hand. Finns det något ytterligare krav från föräldrarna så skall det anmälas på Academedias ansvarsförsäkring. Därefter utreder försäkringsbolaget om det finns något ansvar för Academedia och betalar ersättning (om kravet överstiger självrisken).

Skadan skall anmälas under Academedias ansvarsförsäkring, som utreder om det finns något ansvar och betalar kravet med avdrag för självrisken.

Ja, Academedias ansvarsförsäkring omfattar skador som eleven orsakar vid praktik OM Academedia har ett juridiskt ansvar för skadan. Företaget skall i första hand använda sin egen försäkring för att få skadan åtgärdad. Därefter kan de ställa krav på sin självrisk till Academedia.

Academedia har en extrakostnadsförsäkring som, efter en egendomsskada såsom brand, vatten eller inbrott, lämnar ersättning för nödvändiga merkostnader i syfte att upprätthålla verksamheten. Viktigt är dock att dokumentera dessa kostnader samt om möjligt stämma av dessa med skadehandläggaren hos försäkringsbolaget.

Kontrollera i första hand detta med er fastighetsvärd.

Academedias försäkringar för egendom gäller med vissa säkerhetsföreskrifter som anger vissa förutsättningar för att skadan skall ersättas. Om de som lånat lokalen orsakar skada eller glömmer att låsa lokalen finns risk att skadan inte ersätts genom Academedias försäkring.

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad