Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Introduktion av medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att introducera din nya medarbetare till dennes nya jobb är A och O för att medarbetaren snabbt ska komma in i sina nya arbetsuppgifter och ha förutsättningar att prestera efter förväntningarna. Det är lika viktigt oavsett om det är en extern kandidat som börjar hos oss eller en medarbetare som bytt tjänst internt. Det kan också behövas då en medarbetare varit borta från arbetet en längre tid.

Introduktionen handlar om att underlätta anpassningen till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och en ny miljö. Det är viktigt att sätta av tid och resurser för att göra introduktionen så bra som möjligt och att förbereda den noga.

Ansvaret för introduktionen av en ny medarbetare ligger på närmaste chef, som i lämpliga delar kan ta hjälp av utsedd handledare eller fadder.

Tips vid introduktion och uppföljning

 • Kontrollera att det finns ett undertecknat anställningsavtal. En inscannad kopia av anställningsavtalet ska laddas upp i lönesystemet.
 • Utse någon som är ansvarig för introduktionen samt informera övriga medarbetare om att en ny kollega är på väg in.
 • Beställ användarkonto, dator, telefon och behörighet till diverse system som medarbetaren behöver ha tillgång till, såsom maillistor, delade mailboxar, Opto och RP. Beställ detta via servicewebben.
 • Beställ ev. nyckelkort och liknande i god tid.
 • Ge medarbetaren möjlighet att genomföra introduktionsutbildningen som erbjuds genom AcadeMedia Academy. I webbutbildningen ”AcadeMedia för alla” finns en bra checklista för nya medarbetare.
 • Planera medarbetarens första dag på nya jobbet: genomgång av rutiner, rundvandring med mera.
 • Gör uppföljning på introduktionen: Vad gick bra? Har medarbetaren fått den introduktion som krävs? Vad tycker medarbetaren själv?

Innehållsansvarig

Uppdaterad