Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Introduktion av medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som ny medarbetare är det viktigt att snabbt komma igång med arbetsuppgifter och lära känna företaget. För att detta ska vara möjligt behövs en väl förberedd introduktion. Ansvaret för introduktionen ligger på närmaste chef, som i passande delar kan ta hjälp av utsedd handledare eller fadder. Som stöd inför och under onboarding-processen finns några generella tips att utgå från nedan.

Inför anställningsstart

 • Beställ användarkonto, dator, telefon och behörighet till diverse system som medarbetaren behöver ha tillgång till, såsom mejllistor, delade mejlboxar, Opto och RP. Beställ detta via servicewebben.
 • Beställ ev nyckelkort och liknande i god tid.
 • Utse någon som är ansvarig för introduktionen samt informera övriga medarbetare om att en ny kollega kommer att börja arbeta.
 • Planera medarbetarens första tid på jobbet.

För dig som chef, se filmen Från nyanställning till utbetald lön. Filmen är några minuter lång och avslutas med en checklista.

Introduktion av medarbetare

 • Utgå från planeringen för medarbetarens första dag på jobbet. Gå igenom rutiner, träffa kollegor, gör en rundvandring med mera.
 • Ge medarbetaren möjlighet att genomföra introduktionsutbildningen AcadeMedia för alla som erbjuds genom AcadeMedia Academy. I webbutbildningen finns en checklista för medarbetare med ett antal praktiska saker som är bra att nya medarbetare känner till.
 • Ge medarbetaren möjlighet att genomföra den obligatoriska webbutbildningen om dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Informera medarbetaren om att ta del av de policyer som gäller för oss som arbetar inom AcadeMedia.
 • Följ upp introduktionen: Vad gick bra? Har medarbetaren fått den introduktion som krävs? Vad tycker medarbetaren själv?

Tänk på att medarbetare som byter tjänst internt behöver introduktion och att det också kan finnas behov när en medarbetare kommit tillbaka till arbetet efter att ha varit borta en längre tid.

Innehållsansvarig

Uppdaterad