Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sju tips för att introducera en ny medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ett varmt välkomnande av en ny medarbetare får du genom en väl förbered introduktion. Medarbetaren kommer snabbt igång med sina arbetsuppgifter och det skapar förutsättningar för trivsel hos alla. Men det är mycket att tänka på för dig som är chef. Här kommer några tips på vägen.

 • Kontrollera att det finns ett undertecknat anställningsavtal. En inscannad kopia av anställningsavtalet ska laddas upp i lönesystemet.
 • Utse någon som är ansvarig för introduktionen samt informera övriga medarbetare om att en ny kollega är på väg in.
 • Beställ användarkonto, dator, telefon och behörighet till diverse system som medarbetaren behöver ha tillgång till, såsom maillistor, delade mailboxar, Opto och RP. Beställ detta via servicewebben.
 • Beställ ev. nyckelkort och liknande i god tid.
 • Ge medarbetaren möjlighet att genomföra introduktionsutbildningen som erbjuds genom AcadeMedia Academy. I webbutbildningen ”AcadeMedia för alla” finns en bra checklista för nya medarbetare.
 • Planera medarbetarens första dag på nya jobbet: genomgång av rutiner, rundvandring med mera.
 • Gör uppföljning på introduktionen: Vad gick bra? Har medarbetaren fått den introduktion som krävs? Vad tycker medarbetaren själv?

Ansvaret för introduktionen av en ny medarbetare ligger på närmaste chef, som i passande delar kan ta hjälp av utsedd handledare eller fadder.

Tänk även på att introducera en medarbetare som har bytt tjänst internt. Det kan också behövas då en medarbetare har varit borta från arbetet en längre tid.

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad