Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Praktikanter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ta emot praktikanter och PRAO

Det händer att vi på våra enheter tar emot praktikanter och PRAO-elever från utbildningar eller Arbetsförmedlingen. Nedan följer en övergripande beskrivning av vad som kan vara bra att tänka på.

Resurskartläggning

Innan du tar beslut om att ta emot en praktikant behöver du undersöka att du har resurser att ta emot en praktikant (en förutsättning är att du kan avsätta tid för en handledare att genomföra praktiken med hög kvalitet). 

Behovsanalys

Ta fram en arbetsbeskrivning och beskriv utifrån den önskad kompetens. Bestäm längd på praktik, samt startdatum och omfattning.

Om praktikanten är under 18 år behöver du stämma av så att uppdraget/uppgifterna når kraven i arbetsmiljölagen kopplat till ålder. Information finns på sidan Arbetsmiljö på Prao-, APL- och LIA-platsen och arbetsmiljö för minderåriga

Intervju, referenstagning och bakgrundskontroll

Intervjua praktikanten, ta referenser samt begär in utdrag ur belastningsregistret om det gäller personer som ska arbeta med barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Avtal

Skriv under avtal om praktik (olika avtal beroende på varifrån praktikanten kommer från). Observera att vi ej tar emot praktikanter som ej kommer i samband med en utbildning eller Arbetsförmedlingen pga försäkringar.

Introduktion

Information om hur introduktionen finns på sidan Introduktion av medarbetare

Handlingsplan

Handledare tar fram en plan för praktikperioden med schema, arbetsuppgifter och datum för avstämningar.

Praktik

Handledare ansvarar för praktikanten under praktikperioden med stöd av framtagen handledningsplan.

Avslut

Handledaren bokar in ett avslutningssamtal där ni sammanfattar era erfarenheter samt lämnar över intyg och rekommendation.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad