Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekrytering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rekrytering inom AcadeMedia syftar till att säkerställa att rätt person med rätt kompetens tilldelas rätt uppgift vid rätt tidpunkt. Detta görs genom tydliga riktlinjer och därför är det viktigt att du som rekryterande chef läser AcadeMedias rekryteringspolicy innan du inleder en rekryteringsprocess.

Nedan följer en övergripande beskrivning av de olika stegen i rekryteringsprocessen. Kontakta HR på ditt segment om du önskar mer detaljerade och anpassade rutiner för verksamheten där du arbetar. 

Om du avser att rekrytera en chef, läs mer på sidan om rekrytering av chefer.
Om du avser att rekrytera en befintlig medarbetare i organisationen, läs mer på sidan om rekrytering av intern kandidat

Rekryteringsprocessen

Behovsanalys

Innan beslut fattas om att inleda en rekryteringsprocess behöver bakgrunden till behovet undersökas. Därför ska en behovsanalys av nuvarande läge och framtid genomföras. Du behöver fundera på om en rekrytering är nödvändig eller om behovet går att lösa på något annat sätt. Kanske finns det möjlighet att omfördela arbetsuppgifter inom befintlig arbetsgrupp? Fundera på vilken anställningsform och sysselsättningsgrad som är aktuell. Att lägga tid på behovsanalysen kan spara både tid och pengar för verksamheten.

Kravprofil – Uppdragsbeskrivning

I uppstarten av en rekryteringsprocess ska en kravprofil upprättas. Syftet med kravprofilen är att beskriva arbetsuppgifterna samt kartlägga vilken kompetens, utbildning och erfarenheter som krävs för att klara dessa. Kravprofilen ligger till grund för hela rekryteringsprocessen och därför är det viktigt att den är väl genomarbetad.

Annonsering

Utgå från kravprofilen och använd rekryteringssystemet Workbuster för att skapa och publicera en annons, läs mer hur du använder systemet här. För att attrahera rätt kandidater är det förutom innehållet i annonsen också viktigt att tänka på Var och När annonsen publiceras.

Var? I rekryteringssystemet finns olika annonseringskanaler att välja bland. Alla annonser ska publiceras på din verksamhets hemsida samt på karriär.academedia.se, som är AcadeMedias webbsida för lediga jobb. När annonsen publiceras där, kommer den automatiskt att länkas till exempelvis LinkedIn och Indeed.  För att möjliggöra att fler potentiella kandidater ser annonsen bör annonsen även publiceras på Arbetsförmedlingens sida Platsbanken, vilket är gratis. För övriga annonseringskanaler kan det tillkomma en extra kostnad som då faktureras till din enhet. Tänk även på att kompetensen kan finnas i ditt eller dina kollegors nätverk? Dela därför gärna annonsen på sociala medier såsom LinkedIn.

När? Fundera på om det finns något bättre eller sämre tillfälle att lägga ut annonsen. Vissa tjänster kan exempelvis vara lättare att hitta kandidater till inför läsårets början.

Urval

Gå igenom ansökningarna och gör ett första urval utifrån de mest betydelsefulla aspekterna i kravprofilen, exempelvis utbildning och behörighet. Kom ihåg att det är kompetensen som personen förmedlar i sin ansökan som är det centrala och om du håller dig till kravprofilen minskar du också risken för diskriminering. Om en intern kandidat inom AcadeMedia har ansökt, se sidan om rekrytering av intern kandidat för mer information.

Intervjuer och tester

Inled gärna en första dialog med intressanta kandidater med hjälp av en kortare telefonintervju. Kandidater som är fortsatt intressanta efter det bokas in för en längre intervju. Som stöd finns en framtagen intervjuguide som du hittar som dokument på den här sidan. Viktigt att tänka på är att alla kandidater som ansöker till samma tjänst, får samma frågor. Tänk även på att informera om nästa steg i processen. 

Om tester önskas genomföras som ett steg i processen, exempelvis färdighetstester, ta då kontakt med HR i din verksamhet. Vid chefsrekryteringar hjälper AcadeMedias chefsrekryterare Carina Åkemark till med genomförande och återkoppling av testresultatet till kandidater.

Referenstagning och bakgrundskontroll

Innan beslut om anställning fattas ska alltid referenser inhämtas, helst från kandidatens senaste chefer. Hur många referenter som ska kontaktas varierar utifrån vilken tjänst rekryteringen avser men ett minimum är två referenter. Referenstagningen kan genomföras digitalt med hjälp av verktyget Refapp. Referenterna svarar då på frågorna via dator eller telefon när det passar dem och svaren sammanställs sedan i en rapport. Vill personen hellre bli uppringd går det också bra och kan bokas i Refapp. Som hjälp för att använda verktyget på bästa sätt när du tar referenser, se instruktionsfilmer för Refapp. Vid frågor, kontakta Carina Åkemark.

Nästa steg blir att be om utdrag ur belastningsregistret om det krävs för tjänsten rekryteringen avser. Det är ett lagkrav för anställning inom för-, grund- och gymnasieskolan. Läs mer om vad som gäller här

Slutlig bedömning och anställningsbeslut

Efter intervju, tester, referenstagning och bakgrundskontroll görs en slutlig bedömning som leder fram till slutkandidaten. 

Lämna ett erbjudande: Lämna anställningserbjudandet per telefon till slutkandidaten. För att undvika missförstånd skriver du även ned erbjudandet skriftligen tillsammans med ingångslön, detaljer som titel, arbetsuppgifter, arbetsplats m.m. och skickar till kandidaten efter du gett återkoppling. Du kan med fördel använda förmånswebbens rekryteringsverktyg för att illustrera det samlade erbjudandet. Där kan du ta fram en lättöverskådlig sammanställning av kandidatens lön, semester, pension och andra förmåner. Instruktioner för hur du kommer åt rekryteringsverktyget Ditt jobberbjudande hittar du i rutan Dokument på den här sidan.

Återkoppling till övriga kandidater: För att ge ett bra och professionellt intryck av verksamheten är det viktigt att alla kandidater får återkoppling, åtminstone via e-post. I rekryteringssystemet finns färdiga e-postmallar att använda. De kandidater som du personligen har varit i kontakt med bör få besked per telefon.

Introduktion

Efter avslutad rekryteringsprocess blir nästa steg att planera introduktionen av den nya medarbetaren, läs mer på sidan introducera medarbetare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad